© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

 

Onze Uitgangspunten

 

Op deze pagina vind u gedetailleerd omschreven op welke uitgangspunten we onze partij Dorpsbelang Langedijk gestart zijn.

 

Deze punten zijn gedeponeerd, en een ieder die lid is van onze partij is altijd gehouden deze uitgangspunten te eren.

 

1

Dorpsbelang Langedijk heeft als doel het verwezenlijken van een hoogwaardige en vitale leefgemeenschap voor de specifieke dorpskernen en hun specifieke identiteit in de gemeente Langedijk door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad op basis van respect, oprechtheid, tolerantie en dienstbaarheid.

 

2

Ter verwezenlijking van haar doel hanteert zij de volgende uitgangspunten:

 

 1. Dorpsbelang Langedijk staat voor een principiële veelvormigheid van levensbeschouwing en levenswijze, op basis van gelijkwaardigheid van ieder mens.  
 2. Dorpsbelang Langedijk staat voor vrijheid van de mens en is wars van het opdringerige collectief, omdat de mening van de meerderheid nog niet het recht geeft minderheden te beschadigen of te kwetsen.
 3. Dorpsbelang Langedijk staat voor het hanteren van het zogenaamde “schade principe”, waarbij ingrijpen toegestaan en wenselijk is als gedrag en/of handelen in welke vorm dan ook schade toebrengt aan individu of gemeenschap.
 4. Dorpsbelang Langedijk staat voor het hanteren van het “gezonde-verstand-standpunt”,  waarbij het accent van afwegingen en meningsvorming niet berust in tegenstellingen maar in gemeenschappelijkheid.
 5. Dorpsbelang Langedijk staat voor een actieve zelfontplooiing van de dorpskernen door het ontwikkelen van eigen inzichten en standpunten, die het in de samenleving toegankelijker moeten maken in het democratisch proces.
 6. Dorpsbelang Langedijk staat voor een gemeenschap waarbij het ontwikkelen van een sociaal betrokken samenleving een middel is om de maatschappelijke normen en waarden te respecteren en te verankeren.
 7. Dorpsbelang Langedijk staat voor het respecteren van (gemeenschappelijke) eigendom, dat door inzet en arbeid  tot stand zijn gekomen en als zodanig beschermd dient te worden.   
 8. Dorpsbelang Langedijk staat voor een rijk cultureel bestaan en een bloeiend sportleven, welke leiden tot saamhorigheid, die elk hun eigen identiteit geven aan de samenleving.
 9. Dorpsbelang Langedijk staat voor een evenwichtige invulling van agrarische en ecologische waarden in en rond ontwikkelingsgebieden, ten behoud van het harmonische landschappelijke dorpskarakter.
 10. Dorpsbelang Langedijk staat voor een hoogwaardige kwaliteit van openbare wegen, pleinen en terreinen ten dienste van optimale veiligheid en leefgenot.  
 11. Dorpsbelang Langedijk staat voor een duurzaam veilig ingericht infrastructuur, wat bijdraagt tot veilige verkeersontwikkelingen en gedrag waarbij de zwakke verkeersdeelnemer wordt beschermd.
 12. Dorpsbelang Langedijk staat voor een hoogwaardige vormgeving van de groenvoorziening en een evenzo hoogwaardig onderhoud daarvan, ten behoeve van de kwaliteit van het woonmilieu en tevens voor aansluiting met het cultuurlandschap.
 13. Dorpsbelang Langedijk staat een lokale overheid voor, die eerlijk, nauwgezet en oprecht haar werkzaamheden verricht en zich houdt aan de geldende waarden en regels.
 14. Dorpsbelang Langedijk staat een lokale overheid voor, die in alles wat zij doet een toonbeeld is voor een transparante en begrijpelijke werkwijze.
 15. Dorpsbelang Langedijk staat een lokale overheid voor, die een  voorbeeldfunctie moet vervullen bij het nakomen van haar verplichtingen en het doelmatig uitvoeren van haar taken.  
 16. Dorpsbelang Langedijk staat voor hoogwaardige en burgergerichte prestaties van gemeentelijke organen en diensten.
 17. Dorpsbelang Langedijk staat voor naleving van wetten en regels op het gebied van orde en openbare veiligheid en de daarmee samenhangende controle en handhaving.

 

3

In het kort waar Dorpsbelang Langedijk voor staat

 

1. Uw dorp uw belang

 

Dorpse identiteit en geen verstedelijking of kenmerken daarvan. Wij Langedijkers  hadden gekozen voor het behouden en versterking van de cultuurhistorische identiteit, met nadruk op het beheer en behoud van speel en groenfuncties. Geen hoge dichtheden bouwen maar zorgvuldig kwaliteitsbeleid. Dorpsbelang Langedijk staat voor vitale dorpskernen met een optimaal verzorgingsaanbod met het behoud van het dorpse karakter. Er zal op dat punt van onderhoud in de oude wijken een inhaal en kwaliteitsslag moeten worden gemaakt op het gebied van het onderhoud van wegen en groenvoorziening.

 

2. Het belang van saamhorigheid

 

De dorpskernen van  Langedijk zijn hechte gemeenschappen. Het bestuur zal niet van bovenaf dictaten moeten afgeven, maar blijvend vorm moeten geven aan Dorpsgericht Samenwerken. Betrokkenheid van bewoners is van groot belang om wijken vitaal, gezellig en veilig te maken en te houden. Betrokken bewoners zorgen voor een deel zelf al voor een stuk sociale controle in hun omgeving. Ter versterking van het saamhorigheidsgevoel zijn ontmoetingsplaatsen zoals een dorpshart of hoekjes met uitkijk naar de drukte van de dag een must. Onontbeerlijk zijn grote speelterreinen voor jaarlijkse evenementen, maar die ook de ruimte bieden als rustpunt voor het individu.

 

3. De gemeente voor u

 

De burger moet in haar contact met de gemeente er op kunnen vertrouwen met een klantgerichte dienstverlening te maken hebben. Dat gevoel kan in de hand worden gewerkt door een accurate gemeente die oplossend gericht brieven, klachten behandeld en langere openingstijden heeft. Een niet onbelangrijke taak is het zo vroeg mogelijk betrekken van iedere burger bij nieuwe plannen, zodat burgers hun belangen kunnen afwegen en nog tijdig instaat zijn om via een zienswijzen en inspraak die belangen te behartigen.

 

4. Jeugdbelang is dorpsbelang

 

Jongeren hebben de ruimte nodig om te spelen. Niet in een klein onbebouwd hoekje, maar op een speelweide op zichtlocatie. Klimwanden, skatebanen, voetbalvelden kunnen een bijdrage leveren aan de ontplooiïng van het kind. “Hangjongeren” zijn van alle tijden al hadden ze vroeger andere namen als bijvoorbeeld ‘nozems’. Belangrijk zijn voor deze jongeren in de naaste omgeving van hun wijk de aanwezigheid van jeugdruimtes waar ze onder begeleiding van oudere vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren met muziek, flipperkasten, poolbiljart, tafeltennis en computerspelen.  

 

5. Veiligheid en handhaving

 

Veiligheid op straat wordt steeds minder gevoeld. Ook het respect voor eigendommen van particulier en gemeente lijken steeds minder te bestaan. Ook tegen hondenpoep, lawaai, stank, storten van afval, langdurig stalling van caravans, boten en auto’s zal een actief beleid van handhaven nodig zijn. Het gaat niet alleen om criminaliteit, maar ook om verkeersveiligheid, de bescherming van volksgezondheid.  Inwoners moeten kunnen rekenen op een overheid die er op toeziet dat hun veiligheid is gewaarborgd.