© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

20-6-2010

 

De problematiek ‘Kerklaan’

 

Tijdens de kadernota op 1 juni 2010 heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de voortgang van de Kerklaan: er zit nu een ander college, wellicht met een andere gedachtegang, De ChristenUnie heeft zorgen over de voortgang en het geld wat het eventueel kost. Zij zijn benieuwd of het college daar al een gedachtegang over heeft hoe dit opgepakt gaat worden.

Op zich prijzenswaardig dat de ChristenUnie zo betrokken is bij het plan Kerklaan. Jammer dat die betrokkenheid over het lange tijdspad van de behandeling van de klacht van de bewoners een stukje minder was. Ook jammer dat er door de ChristenUnie geen vragen zijn gesteld naar aanleiding van de gedane uitspraak van de Klachtencommissie van Langedijk.

De Klachtencommissie heeft de bewoners aangaande hun klacht volkomen in het gelijk gesteld. Kernvraag was hierbij wanneer inspraak verleend had moeten worden. Voor of na dat de gemeenteraad daar een besluit over genomen had. De Klagers waren van mening dat het voorstel van 8 mei 2007 “Plan Kerklaan” een beleidsvoornemen was, waarbij inspraak voor de raadsvergadering had moeten plaatsvinden. Het college legt de verordening anders uit en was van mening dat de inspraakverordening pas toegepast moet worden, nadat de plannen meer gestalte krijgt.

De Klachtencommissie is daar duidelijk over geweest in hun uitspraak. Zij stelde vast dat ten tijde van de besluitvorming er inderdaad sprake was van een beleidsvoornemen. B&W stelde immers op 24 april 2007 aan de gemeenteraad voor  “in te stemmen met de situering van een wijksteunpunt aan de kerklaan 31/33 te ontwikkelen volgens variant 3..”  Dat deze variant (geheel of gedeeltelijk) de Speelweide betrof was overigens alleen aan de raadsleden bekend. Deze beleidsvoornemen was al zodanig uitgekristalliseerd dat er al een keuze werd gemaakt uit drie varianten. Deze keuze hield in dat er door B&W voor het bouwplan onderhavige locatie gekozen werd. Kortom er is sprake van een beleidsvoornemen van B&W betreffende de voorbereiding of herziening van een ruimtelijk plan. Hierop had vooraf inspraak verleend dienen te worden. Het destijds achterwege laten van de inspraak was daarom in strijd met de toenmalige inspraakverordening.

 

Het vorig college van de PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie blijft volharden in hun denkwijze. In afwijking van het advies van de Klachtencommissie heeft zij besloten de klacht ongegrond te verklaren.  Hun motivering hiervoor is als volgt: Voor wat betreft de uitleg van artikel 2 van de Inspraakverordening Langedijk 1984 ligt er een relatie met artikel 150 van de gemeentewet. Uit de memorie van antwoord op de Gemeentewet blijkt dat artikel 150 niet met zich meebrengt dat bij alle verschillende bestuurshandelingen op dezelfde wijze inspraak moet worden verleend.

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het vorige college zich verschuilt achter een tekst die door de Inspraakverordening Langedijk 1984 juist niet meer van toepassing is. Immers, artikel 150 van de Gemeentewet zegt dat de raad een verordening vaststelt waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. Welnu, met de Klachtenverordening Langedijk 1984 zijn die regels er en daar hoort het college zich aan te houden.

 

Wonderbaarlijk is overigens het lange tijdspad van de klacht van de bewoners. Op 16 november 2009 is de klacht ingediend en op 13 april 2010 weet het vorig college er een advies uit te persen, de verkiezingen overschrijdend. Als geen ander weten zij dat in het beginstadium de burgers ten aanzien van de plannen op de Speelweide op het verkeerde been zijn gezet. De Klachtencommissie heeft nadrukkelijk aangegeven dat alleen de raadsleden bekend waren met de plannen op de Speelweide. De essentie daarvan is dat de raad heeft besloten dat het wijkgebouw op de Speelweide wordt gerealiseerd. De omwonenden hadden geen weet, zij gingen ervan uit dat het de locatie ‘oude schoolgebouw Kerklaan’ was.

Het oude college gooide er in een uitleg aan de Motie CDA op 15 april 2010 nog een schepje bovenop en stelde dat het huidige bestemmingsplan een dichtere bebouwing toe laat en tot dezelfde lijn op de Speelweide als wat nu wordt gehanteerd. Naar de mening van Dorpsbelang Langedijk is nog steeds het oude bestemmingsplan van kracht. Daarin wordt over het gebruik van openbaar groen dat een bouwwerk niet meer dan 2 mtr. hoog mag bedragen en dat niet meer dan 5% van enig voor openbaar groen aangewezen bouwperceel mag worden gebouwd.

Wordt vervolgd.

 

Terug <<