© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

18-10-2013

 

Renovatie wegen: een MAATWERKWEG MET VALKUILEN!

 

Met de categorisatie van de wegen, zijn de Voorburggracht en Bovenweg aangemerkt als erftoegangswegen. Echter, vanwege de complexiteit van het inrichten, de verschillende functies en belangen die er zijn, werd met het Verkeer en Vervoerplan Langedijk (VVL)  in 2009 gekozen voor een tussenvariant:  De Maatwerkweg. Een weg met een ontsluitende functie en met als uitgangspunt: een veilige snelheid.

 

De burgers werden in december 2011 over conceptvoorontwerp Maatwerkweg geïnformeerd, waarmee de Voorburggracht zo zou worden ingericht, dat de adviessnelheid van 40 km per uur natuurlijk en vanzelfsprekend zou aanvoelen. De Bovenweg en Ambachtsdijk zouden worden ingericht als een 30 km weg. Dit alles onder de noemer: ‘maatwerk snelheidsbeleid’.

 

Met het definitieve ontwerp Maatwerkweg op de Voorburggracht, heeft het college de 40 km per uur losgelaten en heeft er een erftoegangsweg van 30 km van gemaakt. Dit keer zonder die informatie met de burgers te delen.  Daarmee is het ‘snelheidsbeleid’ van de baan en dat was nou net de essentie van ‘De Maatwerkweg’ in het vastgestelde Verkeer en Vervoerplan Langedijk.  Dorpsbelang Langedijk vindt de ontsluitende functie voor de Voorburggracht wenselijk en dan met name het doorstromen van verkeer.

 

De Maatwerkweg werd in de raadsvergadering van 26 maart 2013 met een stemverhouding van 13/7 verworpen. De motie van de VVD, CDA, Dorpsbelang Langedijk en ChristenUnie was héél duidelijk. Daarmee werd richting gegeven, voor een sober en alternatief plan. Te weten:

· De Bovenweg aansluiten op de inrichting van het Noordelijk deel.

· De Voorburggracht met een versmalling van het wegprofiel, vergelijkbaar met het centrumgebied in Noord-Scharwoude.

 

Omdat  fractievoorzitter Boonstra van Hart voor Langedijk/D’66 de inhoud van de motie niet begreep, is tijdens diezelfde raadsvergadering over de passage “Voorburggracht vergelijkbaar met het centrumgebied”, door Dorpsbelang Langedijk nog eens heel nadrukkelijk uitgelegd, wat de intentie van de motie inhield (audiofragment). Gewoon uitgaan van de bestaande situatie:  

· het brede trottoir in tact laten.

· parkeren aan de oostkant.

· een versmalling van het wegprofiel voor ‘Duurzaamveilig’

 

De nu voorgelegde tekeningen van de Bovenweg en de Voorburggracht wijken nauwelijks af van de voorstellen van ‘de Maatwerkweg’. De Bovenweg wordt ingericht met betonklinkers, en dat sluit dus niet aan op het noordelijke gedeelte waar asfalt ligt. De Voorburggracht is gebleven conform de door de raad verworpen Maatwerkweg: parkeren aan het voetpad aan de westkant. En dat is nu juist iets, wat de omwonenden absoluut niet wilden en wat zij hebben aangegeven, tijdens het - door het college bejubelende - participatie project!!!  

 

Was dat met het raadsvoorstel van 19 juni 2013,  om de middelen vrij te geven voor de reconstructie, te begrijpen? Nee, absoluut niet. Volgens wethouder Overzier waren er - vanwege tijdsdruk - geen tekeningen te zien. De tekeningen zouden als basis worden gebruikt, met andere woorden niet conform. In het voorstel werd aangegeven: dat een aangepast sober ontwerp zou worden opgemaakt, het noordelijk en zuidelijk deel van de Bovenweg zoveel mogelijk op elkaar zou worden afgestemd en dat bij de Voorburggracht in ieder geval het wegprofiel wordt versmald.

 

Dorpsbelang Langdijk zag daarin dat er naar de letter en geest van de motie  zou worden gewerkt. En dan is het pijnlijk te constateren dat dat niet is gebeurd. De verworpen Maatwerkweg op de Bovenweg en de Voorburggracht is gebleven zoals het was. Alleen de inrichting is soberder gemaakt, zoals betonklinkers en geen nieuwe verlichting. Wij hadden liever een Bovenweg gezien, die aansluit op het noordelijk gedeelte, zodat je een uniforme beeldkwaliteit creëer. Maar nu wordt het ene gedeelte asfalt en het andere gedeelte betonklinkers. Op de Voorburggracht blijft het parkeren - ondanks felle weerstand van omwonenden - aan de westkant. Kennelijk hebben de portefeuillewethouders niet goed geluisterd naar de burgers.

 

Ook al ben je gehouden aan enkele uitgangspunten van de BDU subsidie, dan nog is het onbegrijpelijk dat aan het parkeren aan de westkant op de Voorburggracht is vastgehouden. Met een beetje creativiteit was diezelfde invulling aan de oostkant geregeld. Nergens staat als criteria dat je het parkeren moet verminderen en dat je de parkeerplaatsen moet verplaatsen van oost naar west. Let wel, de bewoners aan de westzijde van de Voorburggracht worden opgezadeld met auto’s voor hun ramen, en daarnaast krijgen we op de Dorpsstraat veel meer autoverkeer te verwerken. Dat was reeds kenbaar gemaakt door de bewoners tijdens het interactieve proces op 8 december 2011, maar daar is door wethouder Westerkamp en wethouder Overzier gewoon aan voorbij gegaan.

 

Nog een belangrijk criteria van de BDU subsidie is ‘bereikbaarheid’ en dan met name de actieradius en het doorstromen van verkeer op trajecten. Doorstromen in de zin dat het verkeer vlot verloopt en niet wordt opgehouden door verkeersbelemmerende maatregelen, met ook meer kans op geluid en stankoverlast van optrekkend autoverkeer. Dat hadden wij met de motie “versmalling van wegprofiel vergelijkbaar in centrum Noord-Scharwoude” op de Voorburggracht ook beoogd.  

 

Het conceptontwerp liet een adviessnelheid van 40 km zien. Maar dat is daarna met de definitieve versie veranderd in een erftoegangsweg van 30 km met verkeerplateaus. En mogelijk in de toekomst met nog meer verkeersbelemmerende maatregelen. Dat is toch wat anders dan het criteria ‘actieradius en doorstroming’ verbeteren.

 

Hadden wij kunnen weten dat de reconstructie van de Voorburggracht zodanig zou worden als de verworpen Maatwerkweg? Nee, is ons stellige antwoord. Was er een mogelijkheid alsnog de Voorburggracht in te richten met parkeren aan de oostkant?  Nee, dat kon ook niet, want we kregen te horen dat de aanbesteding van de Bovenweg en Voorburggracht onder één project is uitgevoerd. Dat kon niet meer worden veranderd, omdat we anders de totale subsidie zouden mislopen, was de uitleg van wethouder Overzier. Wij vinden het héél vreemd dat de aanbesteding van de Bovenweg en Voorburggracht onder één project is uitgevoerd en zetten daar héle grote vraagtekens bij!

 

Dorpsbelang Langedijk voelt de besluitvorming over de door de raad verworpen Maatwerkweg, als een traject met valkuilen, waar uiteindelijk de omwonenden (qua woongenot) de dupe van worden! Maar het allerergste: door het parkeren aan de westzijde naast een voetpad zijn - qua veiligheid - de voetgangers (al dan niet met kinderwagens), ouderen met rollators en invaliden, het kind van de rekening!

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

 

11-11-2013 UPDATE

 

Er is tijdens het participatieproject over ‘Reconstructie Bovenweg + Voorburggracht’ niet goed naar de burgers geluisterd, zoals wij hierboven al hebben aangegeven. Door de hevige protesten van omwonenden tegen de herinrichtingsplannen zoals die er nu liggen, zij aangegeven hebben in overleg met de gemeenteraad te willen gaan, hebben de fracties van VVD en Dorpsbelang Langedijk om een extra raadsvergadering gevraagd. Deze raadsvergadering zal worden gehouden op 20 november 2013 om 20:00 uur.

 

Klik hier om de raadsvergadering te beluisteren.

 

21-11-2013 UPDATE

 

Omdat de raad i.v.m. de tijd nog niet tot een onderling debat is gekomen, komt er wederom een extra raadsvergadering over ‘Reconstructie Bovenweg + Voorburggracht’. Deze is gepland op maandag 25 november a.s. en begint om 20:00 uur.

 

Klik hier om de raadsvergadering te beluisteren.

 

26-11-2013 UPDATE

 

I.v.m. het staken van de stemmen, komt er wederom een extra raadsvergadering over ‘Reconstructie Bovenweg + Voorburggracht’. Deze is gepland op vrijdag 29 november a.s. en begint om 20:00 uur.

 

Klik hier om de raadsvergadering te beluisteren.