© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

             18-6-2013

 

          Kadernota 2013 - 2017

Voor Dorpsbelang Langedijk is dit de vierde kadernota.

De kadernota geeft in een vroeg stadium aan wat ons perspectief is voor de komende jaren. In de eerste jaren was er nog iets te bespeuren van nieuw beleid. De laatste twee jaar is daar al geen sprake meer van en staat de kadernota overwegend in het teken van bezuinigingen en schrappen van investeringen.

 

De recessie is daar onder andere debet aan. Er zijn ook niet direct positieve ontwikkelingen. Het ene akkoord met bezuinigingen staat nog niet eens in de boeken, of wordt met het andere akkoord alweer ingehaald en anders wel door nieuwe cijfers van het Centraal Plan Bureau. Wat resulteert is over het algemeen een forse aanslag op de financiële positie van de gemeente. We kunnen maar één kant op en dat is weer onpopulair bezuinigen en de broekriem nog strakker aanhalen op de verschillende programma’s en investeringen.

 

Nadrukkelijker wordt ons de gevolgen van  de grondexploitaties Breekland en Westerdel in beeld gebracht. De reserve bouwgrondexploitatie is door een extra verliesneming van 7.7 miljoen tot de bodem gedaald. De Rekenkamer rapporteerde in 2011 over de ontwikkeling van Westerdel, dat de financiële risico’s wel als normaal te beschouwen waren, mede ook gezien het weerstandsvermogen.

Dorpsbelang Langedijk heeft toen al dat rapport linea recta naar de prullenbak verwezen, en zie waar we nu na twee jaar zijn beland.  De algemene reserve en reserve bouwgrondexploitatie hebben de bodem bereikt.

 

De weerstandscapaciteit moet worden opgekrikt. Voorgesteld wordt de toegerekende rente te verlagen van 3.7 % naar 2%. Dat betekend dat er op de lopende begroting zo’n € 600.000,- bezuinigd moet worden. Gezien de vele bezuinigingen die al op stapel zijn, is er een risico dat bij een tekort aan bezuinigingen de burgers de dupe worden door lastenverzwaringen. Daarom zien wij die rente aanpassing, tegen onze zin in, dan maar liever gefaseerd uitgevoerd worden, met minder kans op lastenverhoging.

 

Wij zien ook dat er positieve ontwikkelingen zijn op Breekland,  om toch de lasten te verlichten en afname van grond te stimuleren wordt ook ingezet op erfpacht. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheden van een alternatieve invulling, zoals zonnepanelen voor het opwekken van groene stroom. Dat initiatief juichen we toe.

 

Op de organisatie en haar taakuitvoering wordt vanaf 2014 circa € 600.000,- op personeel bezuinigd, oplopend tot € 1.2 miljoen in 2017. De bezuiniging wordt voor een groot deel bereikt met natuurlijk verloop en op de post ‘onbezette vacatureruimte’, dit om de frictiekosten laag te houden.

We hebben het met de programmabegroting 2013 al aangegeven. Leges verhogen of belastingen verhogen voor kostendekkendheid  moet niet het gangbare proces worden. Extra inspanning om lasten te verlichten is pure noodzaak. Dat moet bereikt worden door slimmer en efficiënter te werken. Dat betekend bijvoorbeeld: hetzelfde doen, met minder mensen. Naar onze mening een constante procesoptimalisatie. Dat daarbij frictiekosten soms noodzakelijk zijn, is niet anders, de kosten gaan voor de baat.  

 

Als taakstelling wordt zwaar ingezet op het subsidie en accommodatiebeleid van zo’n 1.2 miljoen. Maar wij zijn van mening dat bij een de taakstelling op subsidies het accommodatiebeleid onder de loep moet worden genomen. Hoe gaan wij om met subsidies die linea recta weer zijn omgezet in huur. Het beeld wordt vertroebeld voor wat nu echt noodzakelijk is met subsidies. Herijking van het accommodatiebeleid is nodig om de subsidies inzichtelijk te maken. Wij wachten het voorstel van het college af.

 

Fractievoorzitter,

Ger Nijman