© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

             16-11-2012

 

          Harde taal van de VVD, maar geen tegenbegroting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VVD hekelt het beleid dat er bij iedere kadernota en begroting weer een graai uit onze spaarpot wordt gedaan. Volgens de VVD maakt het huidige college nog steeds geen financiële keuzes en teren we € 1,6 miljoen op reserves in!

 

In de editie van het Langedijker Nieuwsblad van 20 juni jl. stond een advertentie van de VVD, waarin werd verweten, dat het huidige college wel heel gemakkelijk met geld omgaat. Benoemd werden: de kosten door uitstel van Westerdel, kosten door uitstel en annulering van Wijkcentrum Noord-Scharwoude en inhuur van personeel. Tevens werd benoemd dat de financiële reserves in twee jaar tijd met € 2.700.000 zijn gedaald.

 

“Regeren is vooruit zien”, luidt een oud gezegde wat veelal wordt gebruikt.

 

Bij de behandeling van de Begroting 2013 werd er door de VVD eveneens nadrukkelijk op gewezen, dat ‘onze’ reservepositie schrikbarend daalt. Als oppositiepartij mag je best uitvaren tegen alles wat in een kadernota en een begroting in jouw ogen verkeerd is, maar kom niet met onderwerpen aan, waarover je in het verleden zelf besluiten hebt genomen en de afloop heel nadrukkelijk kent. Kennis over de financiën in de gemeente Langedijk is bij de VVD uitgebreid aanwezig, omdat de VVD in voormalige colleges jarenlang die portefeuille heeft beheerd. We moeten vooruit kijken en niet achteruit, wordt er dan gezegd. Dorpsbelang Langedijk is van mening, dat je juist wél moet terugkijken naar de nadelige consequenties voortvloeiend uit het beleid van voormalige colleges, waardoor de reserve zo drastisch is geslonken. Daar kunnen lessen uitgetrokken worden voor de toekomst. Er zijn immers voorbeelden genoeg waar het financiële plaatje rooskleuriger werd voorgesteld, dan de werkelijkheid laat zien!

 

Grondexploitatie Sint Maarten (Zaagmolenweg)

De in het verleden opgemaakte taxaties resulteerden in aanzienlijk te verwachten opbrengst. Echter, tijdens de hoogconjunctuur ontbrak het bij het voormalig college aan een daadkrachtig verkoopbeleid, waardoor de grondprijzen in 2011 naar beneden moesten worden bijgesteld. De afboeking van € 555.000 betekende een stevige aanslag op de grondexploitatie, en dus op de reserve!

 

Oxhoofdpad

Ook hiervoor geldt dat de in het verleden opgemaakte taxatie een aanzienlijke opbrengst zou genereren. Maar als de kavels niet verkocht worden dan zal de grondprijs naar beneden moeten worden bijgesteld, met alle gevolgen voor de reserve. Bovendien blijkt bij het project Oxhoofdpad dat in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de kosten van bouw- en woonrijp maken. Dat betekent een stevige aanslag op de grondexploitatie, en dus ook op de reserve!

 

Wijkcentrum Noord-Scharwoude

De opbrengst van locatie Kerklaan 31-33 / Speelweide was bestemd voor theater “de Binding”. Los van het feit dat de burgers met de Speelweide een rad voor de ogen werd gedraaid, werd helaas de rijk gerekende opbrengst bij lange na niet gehaald. Geld wat ten goede moest komen voor “de Binding”, ging in feite voor een groot gedeelte naar de woningbouwvereniging en er kwam € 1.781.000 minder in de pot ‘VLOW-opbrengsten’ (Vrijkomende Locaties Onderwijs en Welzijn). Tevens is gebleken dat bij de locatie Kerklaan 31/33 óók in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de kosten van bouw- en woonrijp maken. Dat betekent op dit moment eveneens een stevige aanslag op de grondexploitatie, en dus ook op de reserve!

 

Breekland

De uitgifte van grond was hoopvol. De verkopen blijven al jaren achter op de gestelde prognoses, maar de doorlopende kosten drukken wel op de grondexploitatie. Daarnaast blijft de economische crisis nog wel even aanhouden. Het huidige college heeft uit opgepikte signalen gemeend de toekomstige winstverwachtingen naar beneden bij te stellen. Dat betekent echter wel een stevige - en realistische aanslag op de grondexploitatie en wederom een aanslag op de reserve!

 

Inhuur van extern personeel

In de al eerder genoemde advertentie van de VVD werd het college eveneens verweten dat de kosten voor inhuur van personeel € 2.000.000 bedragen. Men is kennelijk vergeten dat toen de VVD in 2009 zitting had in het college en de financiën beheerde, er voor bijna € 4.000.000 aan extern personeel werd ingehuurd. Dat was bijna 48 procent van de totale loonsom, terwijl het Rijk een maximum van 13 procent hanteert. Het huidige college heeft de laatste jaren de inhuur fors teruggedrongen. De daarmee samenhangende kosten zijn daardoor gedaald tot bijna € 900.000 in 2012, ofwel 8,1 procent.

 

Bezuinigen

Nog een staaltje uit het verleden. De grondexploitatie werd belast met een hogere rente, dan de werkelijke betaalde rente. Dat verschil in geld kwam niet ten goede aan de grondexploitatie, maar werd gebruikt voor de algemene dekkingsmiddelen van het lopend boekjaar. Er werd dus al een onzeker voorschot genomen voor ‘leuke dingen’, maar het was de vraag of er later wel een positief resultaat over bleef. Dit college rekent zich niet rijk en legt het niet op het bordje van een volgende coalitie. Dat betekent echter wel een extra taakstelling van € 700.000 en dus extra bezuinigen.

 

Dorpsbelang Langedijk is de laatste die zegt dat er geen financiële maatregelen moeten worden genomen. Maar om te zeggen dat dit college geen financiële keuzes maakt, is bezijden de waarheid. Er wordt namelijk wel degelijk bezuinigd. Wat echter op dit moment moet worden meegewogen, zijn de gevolgen die naar boven komen van besluiten, welke in het verleden zijn genomen. En daarbij mag men niet vergeten, dat nu de ene na de andere bezuiniging vanuit Den Haag wordt opgelegd. De ene bezuiniging wordt uitgevoerd en de andere ligt alweer op het bordje.

 

Het is natuurlijk héél gemakkelijk om in deze economische zware tijd stevige kritiek op de Kadernota en de Begroting 2013 te uiten. Maar als o.a. de kritiek luidt: “een tekort aan creatief vermogen bij het college en een nog groter tekort aan daadkracht”, waarom is er door de VVD dan geen tegenbegroting ingediend?

 

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

 

 

Update: Nieuwe koopkrachtberekeningen 16 november 2012