© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

20-02-2012

 

Diskwalificatie Rekenkameronderzoek Westerdel   

 

In december vorig jaar heeft Dorpsbelang Langedijk al aangegeven, dat het ‘Rekenkameronderzoek project Westerdel’ linea recta de prullenbak in kan. Die mening is Dorpsbelang Langedijk nog steeds toegedaan.

 

Dinsdag 14 februari 2012 hebben alle partijen zich in de raad over het rapport uitgesproken. In het kort nogmaals onze mening.

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het rapport Westerdel, aangaande de belangen en financiële risico’s voor de gemeente Langedijk, ernstig te kort is geschoten. Als normkader zijn relevante, essentiële documenten en informatie niet of onvoldoende meegenomen voor haar afweging. Enkele voorbeelden die niet zijn meegenomen, maar zeker cruciaal beleid zijn voor de afweging:

 

       ·     dat reeds op 1 juli 2008 met de WRO een beperking in werking trad voor toekomstige bestemmingsplan ontwikkelingen.

       ·    dat reeds in juli 2008 daarmee bekend werd dat het overgangsrecht alleen van toepassing was, als een ontwerpbestemmingsplan vóór          1 januari 2010 ter inzage is gelegd.

       ·     dat reeds in oktober 2009 de Provinciale Structuurvisie ter visie lag, met daarin het vereiste van Nut en Noodzaak voor ontheffing zoals          bouwlocaties als het Westerdel.

 

De rekenkamer concludeert, dat indien de gevraagde ontheffing niet wordt gegeven, dat het uiteraard aanzienlijke financiële gevolgen heeft voor de gemeente. Maar daarnaast bagatelliseert zij dat, door te stellen dat ten tijde van het onderzoek de signalen zodanig waren dat de gemeente een ontheffing tegemoet kon zien.    

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat niet achteraf gekeken moet worden wat de status is, maar dat beoordeeld moet worden naar het causale ten tijde van de overeenkomst medio december 2009.  

De overeenkomst met de ontwikkelaars in december 2009 is zonder een voorbehoud van het verkrijgen van een ontheffing van de provincie gedaan. Gezien het feit dat niet werd voldaan aan het ter inzageleggen vóór 1 januari 2010, was er geen overgangsrecht van toepassing en dus geen zekerheid dat de provincie ontheffing zou verlenen. Door een overeenkomst aan te gaan zonder een voorbehoud kwam daardoor het risico volledig bij de gemeente te liggen.  Immers, de ontwikkelaars hoefden dan de grond niet meer terug te nemen.

 

Feit is ook dat er in de overeenkomst van december 2009 geen expliciete ‘afname en realisatie verplichting’ is opgenomen om de woningen te realiseren. Dorpsbelang Langedijk heeft op 12 juli 2011 haar bedenkingen daarop geuit voor een nog te ondertekenen overeenkomst. Die bedenkingen hielden in dat ontwikkelaars zonder een bouwclaim weg konden komen en waarbij de gemeente een kans liep een jaar lang niet te mogen onderhandelen met andere ontwikkelaars. Mede naar aanleiding van die bedenkingen heeft het huidige college met de ontwikkelaar een aanpassing gedaan in de samenwerkingsovereenkomst, dat - bij opzegging - het risico van een dergelijke lange wachttijd dan niet meer van toepassing is.  

 

Dorpsbelang Langedijk is het dan ook niet eens met de conclusie van de Rekenkamer dat de verdeling van de risico’s, door de samenwerkingsovereenkomst als normaal te beschouwen is. Zij bestrijdt dat om de volgende redenen:

 

1.  Dat bij geen ontheffing van de provincie, de ontwikkelaar niet hoefde af te nemen en daardoor het risico volledig voor de gemeente is.

2. Dat ontwikkelaars zonder realisatieverplichting weg kunnen komen zonder een bouwclaim, waarbij het risico ook alleen voor de gemeente is.

 

Men kan rustig stellen dat het vorig college niet gehandeld heeft naar de letter en geest van goed koopmansgedrag.

 

Zoals eerder is gezegd: alle partijen hebben zich over het rapport uitgesproken. Alleen Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk/D66 stemden niet in met de conclusies van het onderzoek. Alle andere partijen wel, maar dat is ook logisch. Immers, als ook zij niet hadden ingestemd met de conclusie van de Rekenkamer, dan hadden zij impliciet aangegeven, dat zij hadden zitten te slapen.  

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman