© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

22-12-2011

 

Bij wethouder van buiten telt kwaliteit

 

“Ga respectvol om met elkaar, ook in de richting van de coalitiepartners. Dat is de stijl van de ChristenUnie. Persoonlijke ambities moeten altijd worden afgewogen tegen het algemeen belang, uiteraard in alle redelijkheid. Maar als ChristenUnie zijn we er vooral om de samenleving te dienen en niet om persoonlijke ambities.”

 

Bovenstaand citaat staat in het Handboek Verkiezingen van de ChristenUnie geschreven. Dat gegeven sloeg fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie volledig in de wind, toen zij alles op alles zette om wethouder Jan Piet Beers omwille van het woonplaatsvereiste te tackelen.

 

Harde stigmatiserende woorden in de media volgden. ’Oneigenlijk gebruik’, ’strijd met de wet’, ’onrechtmatig’, ’onwettig’ en ’misbruik’, werden zonder enig aantoonbaar bewijs door Erica van As gebruikt, om er maar een aantal te noemen. Ze zou het er niet bij laten zitten en voegde de daad bij het woord.

Eerst het verzoek aan de burgemeester om een ‘spontane vernietiging’ van het raadsbesluit, hetgeen niet werd gehonoreerd. Toen dagblad Trouw benaderd en werd het artikel Hij doet hier geen boodschappen(sic) in de landelijke krant geplaatst. Tenslotte werden er - op haar instigatie - door de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een vijftal vragen aan de minister gesteld. Uitkomst: CDA minister Donner zou de ontheffing van het woonplaatsvereiste óók niet voor vernietiging voordragen aan de Kroon, maar zou een onderzoek starten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat onderzoek inmiddels in nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Wethoudersvereniging uitgevoerd. De minister heeft het onderzoek met de conclusie naar de Tweede Kamer der Staten Generaal gestuurd.

 

In het kort de conclusie:

Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat raadsleden waarde hechten aan het woonplaatsvereiste voor wethouders, maar dat bestuurlijke kwaliteiten belangrijker worden geacht. De discretionaire ruimte die de wetgever aan de raad heeft gegeven voor het invullen van het begrip ’bijzonder geval’, wordt in het licht van de autonomie van het lokaal bestuur positief beoordeeld.

Intussen zijn wethouders van wie al bij aanvang duidelijk is dat zij in hun zittingstermijn niet aan het woonplaatsvereiste zullen voldoen, al geen uitzondering meer.

De CDA minister vraagt zich af, of het jaarlijks wettelijk verlengingsverzoek niet zijn doel voorbij schiet en is van mening dat het wellicht beter door de gemeenteraad zelf kan worden bepaald, waardoor er sprake kan zijn van maatwerk en wordt er meer recht gedaan aan de lokale autonomie.

 

Dorpsbelang Langedijk sluit zich helemaal aan bij de woorden van de CDA minister, die benoemd wordt als vicevoorzitter van de Raad van State. Bovendien is nergens uit gebleken, dat de stigmatiserende woorden van Erica van As aan het adres van wethouder Jan Piet Beers ergens op zijn gestoeld. Het is een publiek geheim dat de ambities van fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie verder reiken dan de gemeentepolitiek en zag ze kennelijk haar kans schoon. We zullen haar ‘harde’ woorden dan ook niet heel serieus nemen en ze maar scharen onder: opportunisme en populisme.

 

Wilt u het onderzoek naar de verlenging ontheffingen woonplaatsvereiste wethouders in het geheel lezen, klik hier.

 

Tot slot.

 

Wij van Dorpsbelang Langedijk gaan met net zoveel enthousiasme en voldoening als in 2011, ook in 2012 er weer vol tegenaan! En wensen iedereen fijne Kerstdagen en een heel Gelukkig Nieuwjaar. Tot dan!

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman