© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

14-12-2011

 

Stedenbouwkundig plan Veilingterrein Noord-Scharwoude vastgesteld

 

Op 13 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Langedijk ingestemd met het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor het voormalige Veilingterrein in Noord-Scharwoude. Het plan voorziet in een woningbouwontwikkeling van ca. 240 woningen, nieuwbouw van een supermarkt, de verplaatsing van de Horticoop en de Combitex en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte waaronder de aanleg van een ‘buurtpark’.

 

Het plan wordt begin 2012 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Langedijk. Bouwfonds Ontwikkeling B.V. is tezamen met de gemeente Langedijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied.

 

Klankbordgroep

Nadat in oktober 2010 de Kadernotitie voor het project is vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk, is een participatietraject gestart. Er is een klankbordgroep samengesteld, die met het stedenbouwkundige bureau RROG en mensen van Bouwfonds en de gemeente heeft gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van relevante organisaties en instellingen (bijv. Historische Vereniging, Stichting Waterrijk Langedijk, Woonadviescommissie), omwonenden en bedrijven uit het gebied. “Een zestal bijeenkomsten met de klankbordgroep hebben geleid tot een stedenbouwkundig ontwerp waar iedereen zich in kan vinden”, volgens de projectwethouder Jan Piet Beers. “De klankbordgroep is positief over het voorliggende plan. Daar ben ik uiteraard blij mee.”

 

Woningen

Het plan bestaat uit ca. 240 woningen waarvan 20% sociale huur. Daarnaast bestaat 20% van het woningbouwprogramma uit sociale- en betaalbare koopwoningen. Het gaat dan om nieuwbouwwoningen die zich in de zgn. prijscategorieën 1 en 2 bevinden, waarvan de v.o.n. prijzen gemaximaliseerd zijn op € 163.625,- en respectievelijk € 214.500,-. Het restant van het woningbouwprogramma (60%) bevindt zich in het vrije sector segment (categorie 3 en 4). In totaal worden er circa 50 appartementen en 190 eengezinswoningen gerealiseerd.

 

Cultuurhistorische elementen

Met de herontwikkeling van het voormalige Veilingterrein transformeert een (gedeeltelijk) verouderd en reeds lange tijd leegstaand bedrijventerrein naar een aantrekkelijke woonwijk die aansluiting vindt bij het dorp Noord-Scharwoude. Om de sfeer van de voormalige veiling te bewaren is gekozen de oude loswal, die gedeeltelijk nog in haar oorspronkelijke staat aanwezig is, op te nemen in het stedenbouwkundig ontwerp. Dit water zal straks onderdeel gaan uitmaken van een doorvaarbaar Langedijks netwerk. Het doorvaarbaar maken van de nieuwe woonwijk, het behoud van cultuurhistorische elementen (renovatie loswal, herbestemmen karakteristiek pand ‘de drie bogen’) en het dorpse karakter van de nieuwe woonwijk moeten er voor zorgen dat de identiteit van de plek wordt versterkt.

 

Dorps beeld

In het beeldkwaliteitsplan voor het te ontwikkelen gebied is vastgelegd wat de essentiële voorwaarden zijn om de identiteit van het gebied te bepalen en te versterken. Het gaat daarbij om het type architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Belangrijk is dat het dorpse beeld terugkomt in de nieuwe woonbuurt, met name in de aansluiting van het gebied op de Oranjebuurt. Aan de oostzijde van het plangebied is het van belang aansluiting te vinden op dat deel van het bedrijventerrein De Wuyver dat gehandhaafd blijft. In dit gebied zal ook de nieuwe supermarkt en de Horticoop gerealiseerd worden. Zij krijgen een directe ontsluiting op de Oostelijke Randweg.

 

Start ontwikkeling

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. wil medio 2012 starten met de verkoop van een eerste fase. De 2e helft van 2012 wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied t.b.v. de eerste fase nieuwbouwrealisatie. Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt nu een bestemmingsplan gemaakt, die het planologisch kader vormt voor de ontwikkeling van het gebied. Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure na behandeling in het raadsforum worden opgestart.

 

Heeft u belangstelling voor de plannen van het Veilingterrein, dan kunt u zich inschrijven via de website: www.hetveilingterreinverandert.nl

 

Meer informatie over het Veilingterrein Noord-Scharwoude

 

Bron: Gemeente Langedijk

 

Voor kleurenfoto’s van de maquette klik hier