© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

07-09-2011

 

Scenario Vrone


Dorpsbelang Langedijk kiest voor landschap, milieu, efficiency en welzijn

Het onderzoek naar de Maatschappelijke Accommodatie Sint Pancras is een langdurig traject. Wat betreft Scenario Vrone zijn er een aantal mogelijkheden onderzocht. Het college heeft gekozen voor optie West en vraagt nu instemming van de gemeenteraad. Pas als het scenario vaststaat, zal het plan specifieker worden getoetst. Dit houdt een haalbaarheidsonderzoek in waarbij gekeken wordt naar de specifieke stedenbouwkundige gevolgen, de daarbij horende exploitatiekosten en de gemeentelijke begrotingsmogelijkheden. Na dat onderzoek zal er definitief worden gekozen.


Maar wat houdt optie West binnen Scenario Vrone precies in? In het kort betekent optie West een verplaatsing van de accommodatie van S.V. Vrone naar de westrand van Sint Pancras (Daalmeerpad). De huidige locatie zal voor de helft worden gebruikt voor het realiseren van nieuwbouw van Molenhoeve, een Brede School voor het basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De andere helft van het vrijkomende Vrone-terrein zal parkachtig worden aangelegd.

 

Ambitie en visie van het bestuur S.V. Vrone

Het bestuur van S.V. Vrone heeft de noodzaak van verplaatsing al veelvuldig te kennen gegeven. Volgens het bestuur is de huidige accommodatie te klein en biedt het geen mogelijkheden voor hun visie en ambitie, namelijk een verdere groei van de omnivereniging. Naast de komst van een nieuw sportcomplex is ook de wens uitgesproken een trainingshal te realiseren ter grootte van een sporthal. Uit de ledenraadpleging blijkt een voorkeur voor de oostzijde als uitplaatsingsoptie omdat de locatie nog fysiek verbonden is met het dorp. De leden vinden dat de locatie aan de westzijde, die weliswaar ook tegen het dorp aanligt, meer de oriëntatie op Alkmaar versterkt.

 

Dorpsbelang Langedijk kiest niet voor optie Oost

Waarom kiezen wij niet voor de oostzijde? Omdat daar waar het nog mogelijk is we het landschappelijke en plattelandskarakter in stand moeten houden. Zeker de oostkant van Sint Pancras waar een groot gedeelte zeer oud buitendijks land is en een grote cultuur-historische waarde heeft. Het behoort bij de groene loper en was (is) bestemd als een schakel in het Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Het simpele feit dat staatssecretaris Bleker door de bezuinigingen de ontwikkeling van een ecologische inrichting heeft stop gezet, betekent nog niet dat de ecologische waarde er niet meer is. Gezien de bouwplannen in de Broekhornpolder is het open landschap als waardevolle groenbeleving de laatste buffer tussen Sint Pancras en Heerhugowaard. Het verwezenlijken van een sportcomplex in al zijn facetten vinden wij een aanslag voor het plattelandskarakter aan de oostkant.

 

Niet alleen vanwege bebouwing en parkeerplaatsen is de oostzijde in de ogen van Dorpsbelang Langedijk ongewenst, maar ook vanwege de te verwachte verkeersstroom. Van de seniorenleden van S.V. Vrone woont circa 65 procent buiten Langedijk en van de juniorenleden is dat circa 40 procent. Door het toekomstig perspectief van nog meer leden (o.a. de Vroonermeer) zal er ook een toename zijn van meer bezoekende clubs en dus ook van supporters. De verkeersstroom van west naar oost zal groter worden en gezien de roep van minder verkeer in het dorp is dat dus een ongewenste ontwikkeling. De bereikbaarheid van de oostzijde met auto’s is matig en heeft daarom ook een negatief advies gekregen van de verkeersdeskundigen.

 

Waarom kiezen wij voor de westzijde? Aan de westzijde van Sint Pancras is er veel ruimte om een sportcomplex te realiseren en van de twee uitplaatsingopties tast optie West het landschappelijke het minst aan. De locatie is vooral verkeers- en milieukundig aantrekkelijker vanwege de goede bereikbaarheid. Het ligt dicht tegen het dorp aan en de verkeersvoorzieningen ter hoogte van De Helling worden met de ontwikkeling van Vroonermeer stukken veiliger. De toezegging is ook dat er specifiek gekeken wordt naar de veiligheid van de zwakke verkeersdeelnemer. Uiteraard zijn de gevoelens van het dorpse belangrijk, maar bij verplaatsing van de accommodatie zal het dorpse kerngevoel zowel bij de oostzijde als bij de westzijde minder zijn. De beleving van het dorpse gevoel zal vanuit de vereniging moeten worden gevoed door zich dorps te blijven profileren. Met de verkiezingen had Dorpsbelang Langedijk al een voorkeur voor de westzijde en er zijn tijdens de vele inspraakmogelijkheden ook geen zwaarwegende argumenten aangedragen om dat te veranderen.

 

Ambitie en visie van de basisscholen en MagentaZorg

In Sint Pancras zijn drie scholen voor primair onderwijs en die voldoen niet meer aan de eigentijdse normen die aan een kwalitatief goed onderwijs worden gesteld. Daarnaast zijn voorzieningen zoals kinderopvang en peuterwerk op afstand gelegen. Gezamenlijk een nieuwe Brede school realiseren op het vrijkomende Vrone-terrein is volgens de drie schoolbesturen een unieke kans en een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Een absolute voorwaarde van de schoolbesturen is een centraal gelegen locatie. Door samenvoeging van de drie scholen kunnen extra voorzieningen worden gerealiseerd, zonder een uitbreiding van het aantal vierkante meters. Door de clustering en centralisering van voorzieningen is er een efficiënte inzet van mensen en middelen mogelijk en een intensievere samenwerking met kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.  

 

Huidig gebruik van Molenhoeve, is volgens de zorgvisie van MagentaZorg voor de langere termijn onacceptabel. MagentaZorg heeft de plicht zorg aan te bieden volgens wettelijke normen. Het huidige gebouw aanpassen is in de ogen van MagentaZorg een incomplete oplossing. Het alternatief, geen nieuwbouw, kan ertoe leiden dat men geen zorg meer kan leveren en dat de huidige Molenhoeve zou moeten sluiten. MagentaZorg heeft een visie en missie die uitgaat van volwaardig burgerschap voor kwetsbare groepen met aandacht voor de mogelijkheden. Dat vertaalt zich van zorg zo dicht mogelijk bij bestaande woonomgeving of woningen nabij een zorgsteunpunt tot intramuraal groepswonen voor mensen met een zware zorgvraag. Voor de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve zorg ziet MagentaZorg graag nieuwbouw op het Vrone-terrein.

 

Dorpsbelang Langedijk kiest voor vrijkomende Vrone-locatie

Met de verkiezingen hadden wij voor de vrijkomende Vrone-locatie een voorkeur voor gedeeltelijke invulling door verzorgd- en beschermd wonen en een gedeeltelijke invulling door speelweide ter hoogte van De Geist. Voor de Brede School hadden wij een voorkeur voor de locatie van de ijsbaan. Door synergie en samenwerkingsmogelijkheden zien wij nu meer voordeel in de realisatie van een Brede School en nieuwbouw van Molenhoeve-complex (samen circa 20.000 m²) op het vrijkomende Vrone-terrein (circa 40.000m²). De bevolking vergrijst en de zorg zal met circa 60 procent toenemen. Daarnaast zal er medio 2020 een leerlingenafname zijn van twintig procent. Door synergie in het multifunctioneel bouwen kan men wisselen van bouwwerken. Op relatief eenvoudige wijze kan men schoollokalen dan verbouwen tot zorgafdelingen. Daarnaast kunnen vele voorzieningen ook multifunctioneel in de avonduren door verenigingen en instellingen worden benut.

 

Dorpsbelang Langedijk kiest voor parkaanleg en een speelweide

En die voorkeur voor een speelweide dan? Horen wij jullie denken. De huidige locatie van S.V. Vrone is niet vrij toegankelijk en ook dus niet functioneel in de zin van een groen wandelgebied of speelterrein. In het Scenario Vrone zal ook een schitterende invulling worden gegeven aan de wens van functioneel groen. De overige helft van het huidige Vrone-terrein (circa 20.000 m²) wordt namelijk parkachtig aangelegd. Dorpsbelang Langedijk streeft binnen dit parkachtige gebied naar de realisatie van een speelweide die minimaal zo groot is als de speelweide in Noord-Scharwoude (circa 9000 m²). Er is behoefte aan een buitenruimte waar je kunt ontmoeten en een speelweide voor de jeugd is onontbeerlijk. Bovendien leent een speelweide zich voor allerlei activiteiten, zoals folklorefeesten.

 

Alles bij elkaar een scala van voor de toekomst noodzakelijke, maar zeer ingrijpende ontwikkelingen, voor jong en oud.

 

De fractie van Dorpsbelang Langedijk

Joke Visser, Aad Duijs, Dick Schoenmaker, Eric Kaan, Ger Nijman