© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

15-12-2020                                                                                      

 

PRIMAIREBEGROTING 2021

 

De primaire Begroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief, is negatief. Voornaamste oorzaak is het structureel tekort in het Sociaal Domein. Gevraagd wordt dan ook om de primaire begroting beleidsarm vast te stellen. De vervolgstap hierna is een proces naar een secundaire begroting, waarbij we de investeringen nog eens tegen het licht houden op nut en noodzaak. Een investeringsplan die meer bijdraagt aan een sluitende secundaire begroting voor pakweg een halfjaar verder.

 

Vooropgesteld, het is voor de organisatie geen gemakkelijke tijd. Een organisatie die toch maar alle ballen in de lucht moet houden vanwege de problemen met het coronavirus. Een organisatie die ook al veel veranderingen moet aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld: Het implanteren van de omgevingswet die 26 wetten vervangt in 1 wet. De energietransitie naar een duurzame samenleving. Een digitale dienstverlening die alsmaar maar grotere wordt. Daarbij komt ook nog de het samengaan van twee ambtelijke organisaties tot een gezamenlijke werkorganisatie, met al zijn personele invullingen. Vacatures die op dit moment eigenlijk nog door veel externe inhuur worden ingevuld. Kortom, we hebben begrip en begrijpen dat er veel van de organisatie wordt gevraagd, maar het is wel noodzakelijk dat er voldoende energie gestoken wordt in een kordate energieke organisatie. Want dat is naar onze mening wel noodzakelijk.

 

Uitgangspunt van de primaire begroting 2021 is dus het tijdelijk tekort en te werken naar een structureel sluitende secundaire begroting. Gelukkig niet een secundaire begroting die samen met Heerhugowaard tot stand moet komen in een fusieraad. Maar een begroting die door eigen keuzes en inbreng tot stand komt.

 

Zoals al gezegd wordt het meerjareninvesteringsplan met de bijbehorende kredieten niet vastgesteld. Voor 1 januari 2021 zal in ieder geval een voorstel moeten komen van kredieten voor noodzakelijke investeringen en die rechtmatig uitgevoerd moeten worden voor de eerste drie maanden.

 

Voor de overige investeringen wordt er een analyse gemaakt op nut en noodzaak van investeringen. Gewerkt wordt naar een herdefiniëring van voorbereidings- en uitvoeringskredieten. Dorpsbelang Langedijk vindt dat een goede zaak, immers in het woud van vastgestelde voorbereidingskredieten was er geen pad meer te volgen. Er moet voor de raad een continu overzicht zijn wat er in totaal aan voorbereidingskosten zijn gespendeerd en in welke fase de plannen zijn. Wij verwachten met de voorstellen een dergelijke onderbouwing.

 

De primaire Begroting 2021 lezen we dat de het financiële perspectief onder druk staat. We zullen samen zorg moeten dragen voor een sluitend meerjarenperspectief. Dat is een forse opgave waar we met zijn allen voor staan.

 

Dorpsbelang Langedijk deelt de zorgen en we begrijpen dat er een opgave ligt. Het zijn onzekere tijden door het coronavirus met alle gevolgen van dien. Welke kant gaat het op met de algemene uitkering, kunnen we er op vertrouwen dat het positief blijft. Daarnaast de steeds toenemende kosten voor het Sociaal Domein. Vergrijzing en een toenemende zorgkosten van langer thuis wonen. Een toename van schuldenproblematiek nu ook in deze tijd met de onzekerheid van je baan en inkomen. Hogere uitgaven van Wmo en Jeugdzorg. Het doel is een visie te ontwikkelen met toekomstbestendige beleidskaders waarbij er meer grip op uitgaves in het sociaal domein komt. Dat zal noodzakelijk zijn want de inzet op fraudepreventie en bestrijding alléén zal niet voldoende zijn om de kosten nog in de hand te houden. Er zal evenwicht moeten komen in uitgaven want voor je het weet hebben we een taakstelling op overige programma’s, met het risico van verschraling.

 

De lokale lastendruk is met een belastingcapaciteit van 125 % stevig in Langedijk. Uitschieter is de rioolheffing die zwaar weegt in de totale lastendruk. We begrijpen dat de relatief hoge kosten van het riool een gegeven is vanwege de lange lintbebouwing. Maar toch moeten we waakzaam zijn voor te hoge woonlasten. Daar waar nog mogelijk is, zal er naar lagere lasten toegewerkt moeten worden.

 

Ook met de verbonden partijen moeten we de vinger aan de pols houden. Bij Crisisbeheer en Brandweer betalen we heel sluimerend toch weer behoorlijk wat meer, dan een aantal jaren geleden. Naar de Verbondenpartijen zal het signaal moeten zijn dat de gemeentelijke begrotingen een pas op de plaats moeten maken. Ook zij moeten alert blijven en pas op de plaats maken want anders zal naar onze mening de eis van bezuinigingen echt om de hoek komen kijken.

 

Bij Ruimtelijke ordening staat als doel ‘Fijne dorpen om te wonen voor iedereen’ met als activiteit het vormgeven van de ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Zuid-Scharwoude en het opzetten van een beeld-kwaliteitsplannen voor de oostelijke en westelijke randen van Langedijk. Dorpsbelang Langedijk begrijpt dat er zonder meer woningbehoefte is voor inwoners van Langedijk. Het zou mooi zijn als we de locatie van het voormalig gemeentehuis geschikt kunnen maken voor woningen. Ten aanzien van de oostrand in Noord-Scharwoude is er in de structuurvisie reeds al een wens uitgesproken. Ten aanzien van de westrand zijn wij van mening dat er een smalle strook van woningen langs Noord- en Zuid-Scharwoude mogelijk moet zijn zonder de identiteit van Langedijk aan te tasten. Een smalle strook die ondersteunend kan werken om de vitaliteit van de dorpskernen te versterken.

 

Doordat we opgaan in Dijk en Waard zijn er nog wel projecten waarvan sommige al jaren duren en die we nog in de periode van Langedijk graag als voorstel afgerond willen zien. Zoals: De invulling van een Integraal Kind Centrum en woningen op de plek van de Paus Johannesschool in Sint Pancras. Een moderne jasje voor het complex Vrone in Sint Pancras. De revitalisering van het Havenplein in Broek op Langedijk. Een herstelplan voor de aangetaste oevers door de rivierkreeft in het Oosterdel. Een nieuw te bouwen complex voor een Integraal Kind- en Ouderencentrum op de locatie Mariaschool in Noord-Scharwoude. Afwikkeling van 77 woningen op het terrein van De Drie Bogen in Noord-Scharwoude. Afwikkeling van woningen op de locatie hoek Voorburggracht/ Lourens Bogtmanstraat in Oudkarspel.

 

Al met al genoeg opgaves om nog te realiseren maar juist voor de secundaire begroting 2021 uiterst belangrijk omdat deze onder andere ook een grondlegger is voor de begroting van Dijk en Waard van 2022.

 

 

Tot slot

 

Ondanks de coronaperikelen wensen wij iedereen mooie kerstdagen en een heel gelukkig 2021!

 

 

Dorpsbelang Langedijk