© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

31-8-2020                                                                                      

 

Bedenkingen en wensen bij concept-RES

 

Dorpsbelang Langedijk heeft op het concept-RES bedenkingen met daarbij wensen.

 

Het concept-RES is een eerste stap van een proces van 30 jaar energietransitie. De ambitie van het Nederlandse Klimaatakkoord is om de Nederlandse broei-kasuitstoot in 2050 met 80 tot 95 % te verminderen ten opzichte van 1990.  Langedijk heeft de ambitie om in 2035 CO2 neutraal te zijn.

 

In het concept-RES wordt uitgegaan om in 2030 zo’n 2.0 TWh hernieuwbare energie op te wekken bovenop de 2.2 TWh die al reeds wordt opgewekt. Iedere gemeente wordt gevraagd zich in te zetten om dat gezamenlijke doel ook te halen. Het beleid zal daar ook naar moeten zijn.  Alleen de vraag is, hoe gaan we daar invulling aan geven? Op welke wijze en op welke locaties?

 

In het raadsvoorstel zijn voor de gemeente Langedijk een aantal zoekgebieden voor zonne- en windenergie aangegeven. Dat globale plan van zoekgebieden wordt nu met het vaststellen van het raadsbesluit concreter. De voorgelegde zoekgebieden voor zonne-energie kunnen we onderschrijven. De voorgelegde zoekgebieden voor windenergie zijn naar onze mening voor verbetering vatbaar.

 

Het zoekgebied windenergie Waarddijk, alsmede het zoekgebied ten noorden van de N504, zijn naar onze mening bedenkelijk. In het zoekgebied Waarddijk ligt het natuurgebied ‘het Waardje’ en de omgeving is redelijk cultuurhistorisch en landschappelijk. Het zoekgebied N504 ligt aan de rand van het Geestmerambacht met dichtbij natuurgebied de Kleimeer. Gezien de opmerkingen uit de lokale ateliers en werksessies zijn die locaties uit oogpunt van natuurbeleving en cultuurhistorisch landschappelijke kwaliteiten te ontraden.

 

Daarnaast is er een oprechte vraag of ten westen, noorden en oosten van industriegebied Breekland windenergie wel gewenst is. Uit de lokale ateliers blijkt dat zeker niet.  Wat dan overblijft is het uitbreiden en clusteren van de bestaande turbine-lijn aan de N245 Alkmaar - Schagen.

Maar waar dan eventueel nog wel, is dan de vraag? Ten aanzien van windenergie is naar onze mening de gedachtegang van Kor Buitendijk met het rapport ‘Duurzaam Leefbaar’ een goed alternatief om ook aan de gewenste opgave te kunnen voldoen.

Aangegeven wordt in het rapport dat de grootste elektriciteitsvraag -in de aankomende jaren- van datacenters op de Agriport-locatie komt. Een zesvoudige toename van 0.5 TWh in 2020 tot 3.5 TWh energiegebruik in 2030. Terwijl de elektriciteitsvraag van de huishoudens, nu 0.9 TWh naar ruim 1.1 TWh toeneemt. Daarbij wordt aangegeven dat de energiebehoefte van datacenters nu al aansluit- en teruglever-mogelijkheden blokkeren in de kop van Noord-Holland.

    

Die netwerk problemen en die toenemende capaciteitsvraag worden ook in het concept-RES als zorgpunt onderschreven. Daarin wordt gesteld dat het elektriciteitsnet overspannen is en dat alleen forse capaciteitsuitbreidingen van kabelverbindingen en transformator stations noodzakelijk zijn. Let wel, die ontwikkeling gaat ook gepaard met een fors ruimtebeslag tot wel 400.000 vierkante meter. Dus ook een forse landschappelijke aanslag, wat weer indruist tegen de opmerkingen van de bijeenkomsten en werksessies, om oog te houden voor landschappelijke kwaliteiten.

 

Gezien de alsmaar groeiende capaciteitsvraag en de infrastructurele problematiek spreekt het voorstel in het rapport van Kor Buitendijk ons aan. Bestaande clusters van windenergie op land kunnen worden aangevuld met windturbines in het IJsselmeer. Praktische voordeel daarbij is dat energie-infrastructuur en transformatorstations ook dichtbij de energie slurpende datacenters gerealiseerd kunnen worden. Dat brengt verlichting in landschappelijke ontwikkelingen elders in Noord-Holland Noord.

 

Onze wens is dan ook: neem de uitgangspunten van clustering energie uit het rapport van Kor Buitendijk serieus mee ter afweging voor de RES 1.

 

 

Dorpsbelang Langedijk