© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

14-3-2020                                                                                      

 

Herindelingsadvies nieuwe gemeente Dijk en Waard

 

Met het herindelingsadvies van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard eindigen we een lange periode van afwegen en besluiten. De vraag was: blijven we een kleinschalige gemeente en gaan we het niveau van voorzieningen en ambities naar beneden bijstellen? Of gaan we naar een sterke gemeente die minder kwetsbaar is en met meer kwaliteit voor ambities en opgaven? Dat in het licht van de vele taken die de gemeenten toebedeeld krijgen. Met verkiezingen in 2014 en 2018 heeft Dorpsbelang Langedijk bij een eventuele samenwerking of fusie de voorkeur uitgesproken voor Heerhugowaard. Daarnaast hebben wij in december 2018 al aangegeven dat het kernenbeleid als kader een belangrijke afweging voor ons zou worden.

In het gehele fusietraject is de maatschappelijke betrokkenheid in Langedijk een groot goed. Wat komt er op ons af en hoe gaan we de toekomst tegemoet. We realiseren ons ook terdege dat daarbij emoties aan de orde komen. Logisch, want het gaat over het algemeen tussen de relatie van de persoon en de omgeving. De fusiebijeenkomsten in de dorpen waren over het algemeen positief kritisch. Echter, in de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk was er veel emotie en kritiek op de fusie met Heerhugowaard. Met gevolg dat daar een extra draagvlakonderzoek werd gehouden.

Dorpsbelang Langedijk heeft het I&O draagvlakonderzoek zonder meer als een goede optie ervaren. Ten eerste omdat alle inwoners vanaf 18 jaar een vrije wil hadden tot het invullen daarvan. Ten tweede vanwege keuzemogelijkheden en ruimte voor eigen argumenten of voorwaarden. De uitkomsten van de inwonerspeiling geven een goed beeld van hoe men tegenover de fusie staat en welke voorwaarden al dan niet bepalend zijn.

 

Vooropgesteld, voordat het draagvlakonderzoek van I&O gehouden werd, is daarover nogal wat te doen geweest. In het polariserende krantenartikel ‘Fopspeen voor Pancras en Koedijk’ van hoofdredacteur Fred Hoogendoorn, werd het onderzoek beticht als manipulatief, lafhartig en een schijnvertoning. Dorpsraad Sint Pancras heeft datzelfde krantenartikel gebruikt in een huis aan huis verspreide flyer, met de nadrukkelijke vermelding om in de enquête vooral de voorkeur van Alkmaar of Heerhugowaard op te schrijven.

Daardoor werd met de uitslag van de inwonerspeiling wel de voorkeur voor Alkmaar redelijk inzichtelijk. Van diegene die de enquête hadden ingevuld was 62 procent tegen de fusie, omdat zij een voorkeur hebben voor Alkmaar. Die 62 procent is voor sommigen een meerderheidsredenering geworden maar voor Dorpsbelang Langedijk zeker niet.  Onweerlegbaar feit is dat in Sint Pancras 4.7 van de 10 kiesgerechtigden hebben gereageerd. Van die 4.7 was iets meer dan de helft, namelijk 62 procent, voor Alkmaar. Dus feitelijk 2.9 van de 10 kiesgerechtigden. Koedijk doet het met 3.2 van de 10 iets beter.

 

De petitie van de Dorpsraad Sint Pancras is niet bepalend voor Dorpsbelang Langedijk. Weliswaar heeft zo’n 55 procent de petitie getekend. Maar de vraag is hoe objectief de gang van zaken van de Dorpsraad is geweest. Zij gaan er prat op dat zij de algemene belangen van de inwoners van Sint Pancras bedienen. Maar is dat zo? Door de wijze waarop de Dorpsraad heeft geacteerd kun je niet spreken van een neutrale onafhankelijke vereniging. Eerder één van een vooringenomenheid.

Er werd een teneur geschapen dat niets meer deugt aan Langedijk. De voorzitter gaf al vroegtijdig te kennen dat in het verleden een meerderheid reeds voor Alkmaar had gekozen. Niet benoemend dat een evenzo groot aantal voor Heerhugowaard en twee andere gemeenten was.

 

De verantwoordelijke uitroller van de petitie, de heer Rob Planken, zette die teneur in zijn verschillende columns nog eens stevig aan. Het college werd betiteld als: angsthazig, lafbekkerig, dom en machtswellustig. De gemeenteraad werd uitgemaakt voor: regenteske boeren. Diverse college- en raadsleden werden aanmatigend neergezet. En zijn suggestie over het leegstaande gemeentehuis was: richt het in als gekkenhuis voor de inwoners van Langedijk, maar niet die van Sint Pancras, want die gaan liever naar Alkmaar.

 

Dat mag je natuurlijk allemaal zeggen en schrijven, maar dan zijn wij van mening dat je ten tijde van de petitie niet meer kan spreken van een ‘onafhankelijke Dorpsraad Sint Pancras’.

 

De kritiek op de vooringenomenheid kwam ook tot uiting in de zienswijzen van voorstanders. De opmerking werd gemaakt dat er in het dorp een enorme stemmingmakerij werd gemaakt met kortzichtige aannames en onderbuikgevoelens. Een ander schreef dat je bijna verplicht werd je handtekening te zetten. En wie de zeer uitvoerige zienswijze (volgnummer 50) van de heer William van Diepen leest, kan niets anders dan grote vraagtekens zetten bij de neutraliteit van de Dorpsraad en de gehouden petitie.

 

Dorpsbelang Langedijk blijft van mening dat het draagvlakonderzoek van I&O op een zeer zorgvuldige wijze is gehouden en ook goede informatie heeft opgeleverd. Zoals de vrees voor het verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Maar ook de noodzaak van een intensief kernenbeleid in combinatie van grenzeloos besturen. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek mogen wat ons betreft dan ook zwaar meewegen met de beantwoording van de zienswijzen en de aanpassingen in het herindelingsadvies.

Kortom, Dorpsbelang Langedijk kan instemmen met het herindelingsadvies. De reacties op de zienswijzen zijn degelijk beantwoord en daar waar nodig zijn aanpassingen of toevoegingen gedaan in het herindelingsadvies. De nieuwe gemeente wil een kernbeleid ontwikkelen met het doel: de unieke identiteit van dorpen, wijken en buurten te behouden en te versterken. Prima, wat ons betreft is de fusie met Heerhugowaard ongedeeld op 1 januari 2022. Daarbij is de door de inwoners gekozen ‘Dijk en Waard’ een mooie toepasselijke naam voor de nieuwe gemeente.

 

Dorpsbelang Langedijk bedankt het college van Langedijk en Heerhugowaard en de organisaties voor hun tomeloze en zorgvuldige inzet. We zijn ervan overtuigd dat zij in het verdere traject van de fusie de zaken ook zorgvuldig zullen begeleiden.

 

 

Dorpsbelang Langedijk