© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

9-11-2019                                                                                      

 

Begroting gemeente Langedijk 2020

 

De begroting 2020 heeft een structureel sluitende begroting.

Zo’n 4 maanden geleden gaf de Kadernota een minder positief beeld en zelfs met een nadelig saldo. Het college met de portefeuillehouder Nieuwenhuizen als aanjager heeft er de tanden in gezet om toch een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren. Een meerjarenperspectief waarbij het voorzieningsniveau goed in balans blijft en de prioriteiten in het meerjarenplan goed zijn weergegeven. De begroting 2020 is overzichtelijk en inzichtelijk. Er wordt in de begroting rekening gehouden met uitgangspunten zoals: algemene prijspeil 2019, loonsverhogingen voor de aankomende jaren, prijsontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen, uitbreiding van arealen en kostendekkende budgetten. Er is ook een reële opstelling gemaakt voor investeringen die direct uitgevoerd kunnen worden of later in de tijd. De kapitaallasten daarvan geven ook een realistischer beeld voor de juiste begrotingsjaren. Ook met de tombola van de algemene uitkering is het altijd weer spannend voor wat we mogen verwachten, echter het Centraal Plan Bureau zorgt ervoor dat prijsontwikkelingen door nominale ontwikkelingen worden gecompenseerd. De uitgaven in het Sociaal Domein stijgen, maar het college verwacht preventie voordelen te behalen, voordelen die doorwerken naar latere jaren.  Het zijn maar een paar voorbeelden maar Dorpsbelang Langedijk is van mening dat de begroting 2020 een realistische weergave is van beleid en ontwikkelingen.  

 

Wat betreft de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s ingeschat en inzichtelijk in beeld gebracht.

Het weerstandsvermogen met een ratio van 2.6 krijgt de kwalificatie ‘uitstekend’. Ook als we stille reserve en onbenutte belastingcapaciteit niet meenemen, blijft het weerstandsvermogen met een ratio van 1.9 ‘ruim voldoende’. Waar wij wel onze zorgen over uitspreken is de netto schuldquote die ten opzichte van de begroting 2019 oploopt. Daarbij neemt de solvabiliteitsratio ten opzichte van 2019 af. Je zou kunnen verwachten dat bij meer grondverkoop het beeld gunstiger wordt, echter ook de effectieve schuld loopt op. Het verontrustende daarbij is, dat bij een economische dip, de wendbaarheid van de gemeente achteruit gaat. Industrieterrein Breekland blijft een zorgenkind. De verwachtingen voor het jaar 2018 werden niet gerealiseerd. De verwachtingen halverwege 2019 blijven achter en het is nog maar de vraag of 1.1 hectare eind dit jaar gehaald wordt. Is dan de verwachting voor 2020 van 1.1 hectare wel reëel. Laten we het hopen, maar als na drie jaar de verwachtingen niet worden gehaald, dan zal het college naar onze mening met een nieuwe strategie moeten komen. Kortom, Dorpsbelang Langedijk is ten aanzien van de financiële positie in de toekomst wel degelijk bezorgd en wij adviseren het college de vinger aan de pols te houden.
 

De programma’s zijn kort en bondig geformuleerd met beleid en goed leesbaar.

Bij ‘Programma Besturen en Burgers’ wordt veel energie gestoken in de ambtelijke fusie per 1 januari 2020. Een exercitie die veel capaciteiten en energie vraagt van de organisatie. Dat betekent ook begrip hebben als eens iets niet zo soepel verloopt. Ook de gemeentelijke herindeling vergt veel van de organisatie. In het forum hebben wij het college attent gemaakt op een paragraaf ‘herindeling’, zodat wij de financiële aspecten goed in beeld krijgen. In het Sociaal Domein zijn de doelen overzichtelijk in beeld gebracht, maar ook de daarmee gepaard gaande risico’s. Stap voor stap is de weg, maar het gaat zeker de goede kant op. Openbare ruimte is een belangrijk programma voor een goede, prettige en veilige leefomgeving. Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, zoals wegen en groenvoorziening, gaat ook stap voor stap weer naar het niveau B. Onder het kopje ‘Een duurzame leefomgeving’ wordt met grondstoffenbeleid al meer ingezet op het inzamelen en duurzaam laten verwerken van grondstoffen.  Ten aanzien onderwijs wordt ingezet op het realiseren van een IKC aan de Sperwer in Sint Pancras. Een extra aanvullend krediet is wel noodzakelijk om aan de prijsontwikkelingen en de hoger eisen van energie neutrale gebouwen te kunnen voldoen. Wat ons betreft prima en laten we hopen dat het een voorspoedig en realiseerbaar plan wordt. Natuurlijk in goed overleg met omwonenden.

 

De voorstellen voor kredieten in het Meerjaren Investerings Plan voor 2020 zijn wat Dorpsbelang Langedijk betreft prima.

Doorvaarbaarheid in de bomenbuurt voor aansluiting vanaf de Nieuwe Veiling tot aan Broek op Langedijk. Daar aansluitend gekoppeld de herinrichting van de wijk, dat wat ons betreft gelijktijdig had mogen beginnen. Voor de bewoners in de Bomenbuurt zou het ook heel prettig zijn als ook met grote spoed de plannen op het Mavo-veld en de ‘Overbrugging’ worden gerealiseerd. Dat zou de wijk in Zuid-Scharwoude echt ophalen. Datzelfde moet ook bereikt worden met de revitalisering van het havenplein in Broek op Langedijk. De reconstructie van de Voorburggracht vanaf de Molenkade tot aan de N504 is prima maar wij gaan ervan uit dat gelijktijdig het kruispunt Willem de Zwijgerstraat/Dorpstraat-Voorburggracht/Molenkade voor de zwakke verkeersdeelnemer een veilige inrichting krijgt. Doortrekken van de Punt betekent minder verkeer bij de rotonde bij het winkelcentrum in Broek op Langedijk en dus veiliger voor de fietser en zwakkere verkeersdeelnemers. Wat ons betreft mag het doortrekken van de Punt zo snel mogelijk starten.  De aanleg van het fietspad aan de Nauertogt is al heel lang een wens. Het fietspad heeft een belangrijke functie voor een oostwest verbinding. Niet zo smal als nu, maar een breed fietspad met een innovatieve verlichtings-systeem voor de natuur. Het voorstel in de MIP voor vervanging armaturen openbare verlichting is een stap naar een duurzamere gemeente, alle beetjes helpen.

 

 

Dorpsbelang Langedijk