© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

8-10-2019                                                                                      

 

Herindelingsontwerp gemeente Langedijk en Heerhugowaard

 

Na een lange periode van afwegen van de verschillende fusiemogelijkheden heeft de gemeenteraad van Langedijk het principebesluit genomen voor een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard. Het betreft een samenvoeging van gemeenten en beide colleges hebben in gezamenlijkheid het nu voorliggende ‘Herindelingsontwerp gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’ opgemaakt. Met de forumbehandeling heeft Dorpsbelang Langedijk reeds aangegeven dat wij met het voorstel kunnen instemmen.

 

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsontwerp is de toetsing conform de richtlijnen van de ‘beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’. Onderdelen zoals draagvlak, bestuurskracht, de samenhang en nabijheid van bestuur worden uiteindelijk door de minister getoetst. Wat betreft bestuurskracht zijn we al aardig op de goede weg met een robuustere organisatie, met voldoende specialisatie en een grotere schaal voor een adequate dienstverlening. Ten aanzien van lokaal bestuur en regionale draagvlak is er meer dan voldoende draagvlak.

Het maatschappelijk draagvlak is onderzocht en in het merendeel van de kernen staat men er neutraal of positief in, behalve in de kernen Koedijk en Sint Pancras, daar staat men er verdeeld in. Echter, het herindelingsontwerp gaat uit van een ongedeelde samenvoeging van beide gemeenten met onderbouwing dat een afsplitsing niet leidt tot een gezonde nieuwe gemeente. Het onderzoek naar maatschappelijk draagvlak heeft echter wel geresulteerd in een passende besturingsfilosofie, waarmee aandacht is voor de nabijheid van bestuur en betrokkenheid van inwoners.

In het herindelingsontwerp wordt onder ‘toekomstperspectief’ aangegeven wat het startpunt is als visie en ambitie voor de nieuwe gemeente. Vooropgesteld de nieuwe gemeenteraad gaat daar weliswaar over, maar in essentie is het goed te weten wat het startpunt is en waar we in de toekomst maatschappelijk op kunnen bouwen. Het is niet uitputtend of verdiepend maar in grote lijnen is het wel inzichtelijk.   

Als visie wordt onder andere aangegeven, dat de nieuwe gemeente het dorps karakter met toegankelijke voorzieningen in de kernen heeft, in combinatie met hoogwaardige voorzieningen, die passen bij een gemeente met nieuw-stedelijke allure. De nieuwe gemeente heeft dan ook verschillende karakteristieke kernen, met ieder zijn eigen identiteit en veelal ruimtelijk verbonden met water en groen. Een belangrijke pijler in de visie is het versterken en borgen van die karakteristieke kernen en het ‘Langedijkse eigen’.

    

Onder het kopje ambities en opgave staat een participatie samenleving stevig genoteerd. De overheid maakt samen met ondernemers en inwoners afspraken en beleid. Een belangrijke pijler voor de nieuwe gemeente is ook duurzaamheid, met focus op energietransitie en klimaatadaptatie voor een toekomstbestendig en duurzame samenleving. In het sociaal domein wordt geïnvesteerd in het versterken van de eigen dienstverlening op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg. Centraal staan de toegankelijkheid van de zorg en het laagdrempelig contact tussen verschillende partners en hulpverleners. Daarbij is de Binding, een blijvend onderdeel voor een optimale dienstverlening voor burgerzaken.

Het gestelde onder visie en ambitie in het herindelingsontwerp sluit eigenlijk naadloos aan bij de wensen van de inwoners van de fusiebijeenkomsten. De rode draad van de bijeenkomsten was het behoud van het dorpse en eigenheid, het behoud van voorzieningen, het behoud van groen en water en liever niet te vol en niet te hoog bouwen. Maar ook, korte lijnen naar de gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren en daar waar de afstand tussen inwoners en politici zo klein mogelijk moet zijn.

 

Kortom Dorpsbelang Langedijk is van mening dat de visie en ambitie in het herindelingsontwerp aansluit wat er bij de inwoners van Langedijk leeft. Niet alleen uit de sfeerverslagen maar ook wat er gewoonweg op straat leeft. Leest u maar de artikelen van inwoners in het Langedijker Nieuwsblad. Het gaat altijd over: het dorpse, het behoud van de identiteit, het verenigingsleven en de saamhorigheid.

 

De enquête die de Dorpsraad in oktober 2015 heeft gehouden gaf ook aan dat bijna 40 procent van de 500 respondenten voor Heerhugowaard kiest, om reden het behoud van het dorpse karakter en de identiteit. Men koos voor Bergen en Schagen, samen met bijna 5 procent, om reden het landschappelijke karakter. Dorpsbelang Langedijk heeft zich juist met de verkiezingen in 2018 sterk gemaakt voor die zo nadrukkelijk wens van dorpse en landschappelijk identiteit. De uitkomst van het draagvlakonderzoek van I&O in Sint Pancras en Koedijk doet daar niets aan af.

Dorpsbelang Langedijk heeft zich vanaf 2014 uitgesproken voor een samenwerking met Heerhugowaard. In onze verkiezingskrant van 2018 hebben wij daarover gezegd dat Heerhugowaard de beste optie is op basis van gelijkwaardige inbreng en zeggenschap. Met hun schaalgrootte kunnen wij meeliften en het Langedijker karakteristieke behouden. Alkmaar is bij Dorpsbelang Langedijk geen optie, immers de meerwaarde voor Alkmaar lag bij nog meer grond voor nieuwbouw. Om het eigenkarakter in de buitengebieden voor zowel Sint Pancras en rest van Langedijk te waarborgen zijn wij van mening dat de samenvoeging met Heerhugowaard dan ook de beste optie is.

 

In 1990 heeft Sint Pancras zich -uit eigen beweging- aangesloten bij Langedijk. De gehele gemeentelijke organisatie is daarvoor opgetuigd. Tegenwoordig denkt men dat Sint Pancras in het verleden is opgedeeld, maar daar is geen sprake van geweest en je kan dan ook niet spreken van een historische fout. Het algemeen belang en ongedeeld is dan ook leidend bij Dorpsbelang Langedijk. Het gaat juist om het bewerkstelligen van een sterke organisatie maar ook om voorzieningen in stand te houden. Juist ongedeeld zijn wij krachtig genoeg om de nieuwe gemeente body te geven om visies en ambities te realiseren.

 

De visie in het herindelingsontwerp sluit óók volledig aan bij ons verkiezingsprogramma ‘Stem op behoud’. Namelijk het behoud en versterken van de vitale kernen, van het groen en het waterrijk. Willen wij dan niets veranderen? Jawel, maar altijd van wat Langedijk rijk is of wat wij ooit verloren zijn. Willen wij als Langedijk succesvol zijn dan moeten we ook naar de toekomst durven kijken. Het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente is zeker zoiets. Het toekomstperspectief biedt met het kernenbeleid voor het behoud en versterken van de eigenheid en identiteit voldoende kansen. Beleid waar we een grote invloed op hebben door een goede participatie.

 

 

Dorpsbelang Langedijk