© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

5-3-2019                                                                                      

 

DORPSBELANG LANGEDIJK KIEST VOOR BESTUURLIJK FUSIE HEERHUGOWAARD-LANGEDIJK

 

Het is al bijna zo’n 6 jaar geleden dat de raad de eerste stappen zette in het onderzoek van wat bestuurlijk wenselijk is voor Langedijk. Zo’n twee jaar geleden was niet alleen de vraag ‘waarom’ en ‘hoe’, maar ook met wie. Nu ruim twee jaar later heeft de gemeenteraad van Langedijk op 26 februari 2019 een principebesluit genomen om met Heerhugowaard een bestuurlijke fusie aan te gaan. De volgende stap is een herindelingsontwerp waar de raad over gaat besluiten. Een ontwerp waarin de criteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling zijn uitgewerkt. De belangrijkste criteria zijn draagvlak, bestuurskracht, regionale samenhang en interne samenhang en nabijheid bestuur.

 

ZELFSTANDIG BLIJVEN WAS GEEN OPTIE

 

Voor alle duidelijkheid, met het rapport ‘Toekomst oriëntatie gemeente Langedijk’ werd voor Dorpsbelang Langedijk inzichtelijk dat zelfstandig blijven geen optie was. De werkdruk en kwetsbaarheid van de organisatie is te hoog en directie en afdelingsplannen worden niet gemaakt. De ondersteuning van het gemeentebestuur wordt steeds ingewikkelder, terwijl de capaciteiten van de ambtelijke organisatie verhoudingsgewijs niet toenemen. Uit het onderzoek bleek, dat als Langedijk zelfstandig wilde blijven, zij haar ambities, opgaven en uitdagingen naar beneden moest bijstellen.

Het naar beneden bijstellen van ambities en opgaven komt niet overeen met de doelstelling van Dorpsbelang Langedijk, namelijk “het verwezenlijken van vitale leefgemeenschappen voor specifieke dorpskernen en hun specifieke identiteit”. Wij toetsen dat aan onze uitgangspunten zoals; Zelfontplooiing van de dorpskernen. Kwaliteit van openbare wegen, pleinen en groenvoorziening. Het behoud en versterken van het landschappelijk dorpskarakter.

Een afwegingsfactor bij Dorpsbelang Langedijk is ook een optimaal bestuurskracht. Een bestuurskracht die het hoofd kan bieden aan de toenemende multischaligheid. Grootschalig in de zin van maatschappelijke problemen en oplossingen die meer toenemen op een hoger schaalniveau. Zoals energietransitie en de samenwerkingsverbanden die daarmee gepaard gaan. Het Delta Ruimtelijk Adaptie, in 2020 moet het Delta programma met ruimtelijke maatregelen verankerd zijn. De omgevingswet met een bundeling van 26 wetten. Het sociaal domein met een overheveling naar de Algemene uitkering met minder geld van het Rijk. Een ander aspect van de multischaligheid is de kleinschaligheid. Zoals bijvoorbeeld kernenbeleid en de grotere behoefte aan inspraak en uitvoering in de woon en leefgebieden.

 

ACHTERAF BLEEK AMBTELIJKE FUSIE NIET DE WARE

 

Wij hebben ruim een jaar geleden ingestemd met het proces tot een ambtelijke fusie omdat het rapport van Berenschot aangaf, dat bij geen taakstelling, deze fusie zou leiden tot een grootschalige en professionele organisatie.

Twee rapporten later is dat beeld bij Dorpsbelang Langedijk totaal omgeslagen. De conclusie is dat het in één schuiven van beide gemeentelijke apparaten nog steeds een relatief kleine organisatie oplevert en dat de beoogde voordelen in kwetsbaarheid en kwaliteit niet automatisch gerealiseerd zullen worden. De conclusie van het vergelijkingsonderzoek van een ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie is helder. Een ambtelijke fusie is qua bedrijfsvoering complexer en duurder. Een ambtelijke fusie is in feite als een extra tussenlaag structureel zo’n 1.5 miljoen duurder dan een bestuurlijke fusie. Een structurele verhoging die de fragile begroting van Langedijk niet kan hebben zonder te moeten snijden in de publieke waarde.

Uit een recent onderzoek bij 9 ambtelijke fusie gemeenten kwam ook naar voren dat sturing en grip door de raden op het realiseren van publieke waarde ook complexer wordt. Een niet onbelangrijke risico is ook dat als beide gemeenten sterk blijven vasthouden aan couleur lokaal beleid, een ambtelijke fusie zelfs leidt tot een verzwakking van beleidskracht en strategische waarde.

 

WEES NIET BANG OM LANGZAAM VOORWAARTS TE GAAN. WEES ALLEEN BANG OM STIL TE STAAN (CHINESE WIJSHEID)

 

Op basis van het voorliggende vergelijkingsonderzoek van een ambtelijke fusie en van een bestuurlijke fusie is de conclusie dat een bestuurlijke fusie een meerwaarde heeft voor de inwoners en ondernemers.  Het verder verkennen voor een herindelingsontwerp is een volgende stap. Hoe pakt de gezamenlijke visie op de publieke waarde uit. Een belangrijk onderdeel van een Ahri procedure is dat er rekening wordt gehouden met de interne samenhang van dorps- en kernbeleid. Behoud van vitaliteit en eigenheid is dan ook een groot goed voor Dorpsbelang Langedijk. Zoals eerder gezegd, wij toetsen of het voldoet aan onze doelstelling en uitgangspunten. Bang dat we electoraal worden ondergesneeuwd door Heerhugowaard zijn wij zeker niet. Als één grote hechte gemeenschap zijn wij electoraal zeker niet minder om voor het behoud en eigenheid te strijden

We realiseren ons dat het verder gaat dan het genomen besluit van alleen een ambtelijke fusie. Maar in het hele proces is inzichtelijk gemaakt, dat als we daarbij blijven, dat dat ten koste gaat van onze doelstellingen en uitgangspunten. In de afweging heeft dat zwaarder gewogen.