© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

14-5-2017 6                                                                                     

Bestuurlijke Toekomst 2:

Dorpsbelang Langedijk kiest voor zelfstandig bestuur met ambtelijke fusie

 

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad diverse stappen ondernomen in de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk. Van raadsnota samenwerking naar voorbereidingsgroep, verkennend onderzoek en van begeleidingscommissie naar regiegroep. Twee onderzoeksrapporten zijn daarna opgesteld, maar de informatie was niet compleet en concreet. Geen besluit, maar een laatste onderzoeksrapport. Bureau Berenschot heeft eind maart dat laatste rapport gepresenteerd en de raad heeft inmiddels haar besluit genomen: Langedijk gaat ambtelijk fuseren. Voor uiteenzetting van de vier opties en de beknopte conclusie van Berenschot verwijzen wij naar ons document “Langedijk: de vier opties uitgelegd”.

 

Wij volgen u
U heeft dat allemaal kunnen volgen en wij volgden u ook, in het dorp en via sociale media. Want het behelst nogal wat; soms was er kritiek en frustratie over nóg een onderzoek. Ongeduld en ongenoegen omdat er maar geen beslissing werd genomen. Maar ook onzekerheid en angst voor wat er besloten zou worden. Na ieder gesprek op straat of discussie op Facebook kwam het er eigenlijk op neer dat Langedijk vooral Langedijk moet blijven, houden zoals het is. Ons niet vreemd, want onze standpunten zijn altijd verweven met de Langedijker identiteit. Bij Dorpsbelang Langedijk zijn we dus altijd met dit uitgangspunt aan de slag gegaan. Iedere hobbel, discussie en afweging beredenerend vanuit het Langedijker DNA: blijven zoals het is.

De afweging

Blijven zoals het is, dat betekent niets veranderen en dus zelfstandig blijven. Maar zo werkt het dus niet. We hebben eigenlijk te maken met een formule waarbij de uitkomst gelijk moet blijven, maar met variabelen die veranderen. Die veranderende variabelen zijn factoren die nu al een rol spelen en invloed hebben op Langedijk. Denk hierbij aan de financiën, maar ook aan de bestuurskracht. Financiën en bestuurskracht zijn het motorblok van een gemeente, het wegingskader. Bij financiën heeft iedereen wel een beeld. Maar bestuurskracht is een vager begrip. De bestuurskracht van Langedijk kan worden gemeten aan de kracht van de gemeente als bestuur (college en gemeenteraad), als organisatie (uitvoerend), als partner (positie in de regio) en als gemeenschap (binding en burgerschap).

 

De ambities die we hebben moeten getoetst worden aan het motorblok, het wegingskader. Anders gezegd, wat we willen met Langedijk moet financieel en bestuurlijk mogelijk zijn. Langedijk houden zoals het is is zo’n ambitie.  

De keuze van Dorpsbelang Langedijk: samen sterk maar toch apart

Naast emotionele afwegingen en de doelstellingen van je partij heb je ook te maken met het algemeen belang. En, welke ambities wil je waarmaken in een wereld die in een hoog tempo verandert. Het rapport spreekt niet voor niets van de tegenstrijdigheid van de huidige tijd; enerzijds lokaal maatwerk dichtbij de burger, anderzijds onder druk staan om zich steeds grootschaliger te organiseren. Eerlijk gezegd vond Dorpsbelang Langedijk dat geen gemakkelijke keus omdat naast feitelijke informatie er meer speelt.

 

Hoe je het wendt of keert, er zullen maatregelen genomen moeten worden. De vraag is hoe en de afweging vooral “Wat is het effect bij welke keuze?”

Is een bestuurlijke fusie met een herindeling een optie?

Wij hebben niet gekozen voor een bestuurlijke fusie. Hoewel we ons realiseren dat je niet geheel in de toekomst kunt kijken, hebben we in het rapport niet kunnen ontdekken dat een bestuurlijke fusie of herindeling op dit moment een absolute noodzaak is voor een toekomstbestendige gemeente. In het rapport staat dat onderzoek aangeeft dat schaalvoordelen zoals een herindeling niet zomaar dikke voordelen geeft. Dat bezuinigingen ongrijpbaar kunnen zijn en het serviceniveau niet automatisch naar een hoger plan wordt getild. En als dat geen automatisme is dan valt het niet te rechtvaardigen om de afstand van het bestuur en de burgers te vergroten. Immers, de lokale keuzevrijheid van burgers wordt bij een grotere gemeente kleiner. Terwijl de participatiesamenleving juist meer vraagt.    

 

Zelfstandig of zelfstandig met een ambtelijke fusie.

Vier raadsleden van Dorpsbelang Langedijk hebben gekozen voor een zelfstandig bestuur met een ambtelijke fusie. Eén raadslid (Aad Duijs) kiest voor een zelfstandig bestuur en een vorm van een regiegemeente. Om tot de voorkeur ambtelijke fusie te komen is gekeken aan welke indicatoren wij gezien de partijdoelstellingen het meeste gewicht hangen. Allereerst blijven we bestuurlijk een zelfstandige gemeente. Een bestuur dichtbij de burgers, heel belangrijk voor het borgen van de identiteit en het behoud van het specifieke dorpse karakter. Als partij hebben we ruimtelijke ambities  met versterking van het lint met vitale dorpskernen. Het ontwikkelen van waterrijke plannen en groene openbare ruimten. We hebben niet alleen ambities, maar ook opgaven. Denk aan het beheer openbare ruimte. We hebben afgelopen jaren al bezuinigd en doen de gemeente en belangrijker nog de gemeenschap te kort om hier verder op te bezuinigen. Willen we de gemeente houden zoals het is, moeten we iets doen en zeker niet de huidige situatie continueren.  

 

Daarnaast vraagt de ambtelijke organisatie om versterking, zij heeft de afgelopen jaren aan kwaliteit ingeboet. De ondersteuning voor het bestuur wordt ingewikkelder en nieuwe taken komen op ons af. De opkomst van de omgevingswet vraagt voorbereiding en uitvoering.  Er lijkt uit Den Haag een brede politieke steun voor verdere decentralisatie en mogelijke hervorming van het belastingplan. Digitalisering neemt een steeds grotere rol en we raken kwetsbaar op het gebied van hoogwaardige en specialistische kennis.

 

Ambtelijke fusies blijken in staat om de kwaliteit van dienstverlening naar het bestuur te verhogen, om de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners te verbeteren, om bedrijfsvoeringslasten te reduceren, om kwetsbaarheid te verminderen en de strategische positie te versterken. Door specialisatie en professionalisering kan de organisatie gewoon veel meer doen voor het bestuur. Dat hoeft niet overhaast te gebeuren, maar kan bij een ambtelijke fusie langzaam en weloverwogen als groeimodel worden ingevuld.

 

Ambtelijke fusies zijn tegenwoordig blijvertjes. In totaal zijn nu liefst 54 gemeenten opgegaan in 22 ambtelijke fusies. Het is al lang niet meer de opmaat tot een onvermijdelijke gemeentelijke herindeling. Tegenwoordig is de keus voor een ambtelijke fusie een weloverwogen inzet op een stabiele koers.  

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat een stabiele koers ook voor onze gemeente een noodzaak is.

 

Extra update vervoer:

 

Bij een ambtelijke fusie gaat Dorpsbelang Langedijk er ook van uit dat er in een breed aspect gekeken wordt naar een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid met Heerhugowaard. Dat is een continu proces van noodzakelijk verbeteringen. Voor fietsers en auto’s gaat het wel de goede kant op maar een goede busverbinding naar Heerhugowaard is ver onder de maat. In verschiet ligt ook nog dat de provincie de buslijn zelfs wil opheffen. Dorpsbelang Langedijk is van mening dat met de toekomstige samenwerking een goede ‘buurtbus’ noodzakelijk is, en dat mag wat ons betreft ook wat kosten.