© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

5-4-2017

                                                                                     

Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk naar belangen Nijman duurt lang

 

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer speurt verder naar de gang van zaken rond het bestemmingsplan Voorburggracht 224. Dat stond klip en klaar te lezen in de Alkmaarse Courant van 21 januari 2016. Dat ging in het bijzonder over de verkoop van het perceel grond aan het vastgoedbedrijf van Vomar die daar een nieuwe supermarkt wil bouwen. Hij zou zich óók richten op de belangen van Nijman.

 

Op de website van Burgerrekenkamer Langedijk stond in januari 2016 het volgende vermeld;  

Deen exploiteert twee supermarkten op 400 meter van elkaar. Op Voorburggracht 230, direct naast de Aldi, en aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. Het ligt voor de hand dat Deen die twee wil samenvoegen. Deen deed dan ook een bod op het perceel Voorburggracht 224. Dit werd door de gemeente afgewezen, hoewel het bod substantieel hoger was. Het pand van Deen in Noord-Scharwoude is eigendom van de familie Nijman. Ger Nijman is fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk. Hij stemde in 2015 voor de afspraken met Vomar dus kwam Deen buitenspel te staan. De verantwoordelijke wethouder Beers zit namens Dorpsbelang Langedijk in het college”. De Burgerrekenkamer Langedijk zet zijn onderzoek voort.

 

De klok luiden maar niet schaften
Als je zo nadrukkelijk vermeldt dat je verder onderzoek gaat doen naar de belangen van Nijman dan mag je toch veronderstellen dat daar grond voor is. Dan mag je van Bart Muurling van de Burgerrekenkamer ook verwachten dat hij over de brug komt met de resultaten van dat onderzoek. Het is immers dezelfde Bart Muurling die zich beroept op het lidmaatschap van de Vereniging van Onderzoekjournalisten (VVOJ). Onderzoeksjournalistiek met een kritische en diepgravende inslag in kwalitatieve zin. Welnu, we zijn ruim 15 maanden verder en tot heden nog niets vernomen.

 

Het onderzoek laat op zich wachten en omdat de uitspraken van Bart Muurling in de lucht kunnen blijven hangen, lijkt het mij wel verstandig de situatie eens te analyseren en toe te lichten. Het dossier van de voormalige bibliotheek locatie aan de Voorburggracht is veelomvattend. In het kort een opsomming van de ontwikkeling van de verkoop van het perceel aan de ontwikkelaars van de Vomar.

 

Traject locatie Voorburggracht 224

Het traject kent een lange historie. In 2007 werd besloten dat de opbrengst van de bibliotheek locatie bestemd was voor de financiering van de Binding. Jaren heeft het braak gelegen en ontwikkeling was er niet. In het Projectplan kernwinkelgebied van 1 december 2011 wordt er een beroep gedaan op investeringsbereidheid van ontwikkelaars en initiatiefnemers. Een omschrijving van harde en zachte plannen wordt in het projectplan opgenoemd. Onder andere ook, dat Aldi wilde uitbreiden of verplaatsen.

 

Eind 2012 heeft de Hoorne BV - de ontwikkelaar van Vomar - contact gezocht met de gemeente voor de ontwikkeling van een Supermarkt, aanvullende winkelruimte en 22 appartementen. Na afweging van inrichtingsruimte en het beeldkwaliteitsplan heeft het toenmalige college (Kleurrijk Langedijk, Hart van Langedijk/D66, GroenLinks, PvdA en Dorpsbelang Langedijk) op 12 november 2013 ingestemd met het plan.

 

Het participatietraject met omwonenden is in december 2013 in gang gezet. Dat resulteerde in een flink aantal aanpassingen van het eerste plan. Zoals een extra weg voor bevoorrading, een groenstrook tussen de nieuwe weg en de Boomgaard en maar 11 appartementen voor een minder pompeus gebouw. Het beeldkwaliteitsplan heeft op 24 september 2014

6 weken ter inzage gelegen. De raad heeft het na diverse fora behandelingen op 21 april 2015 vastgesteld. Op 20 mei 2015 werd er een exploitatieovereenkomst getekend met de ontwikkelaar. De raad heeft daar kennis van genomen en geen wensen en bedenkingen ingediend.

 

Deen

Deen supermarkt heeft met de brief van 7 juli 2015 een bieding gedaan op de voormalige bibliotheek locatie. In de brief werd gesteld dat met de aankoop beoogd werd het parkeren bij de winkel van Deen aan de Voorburggracht 230 te Zuid-Scharwoude te verbeteren. De enige voorwaarde die werd gesteld was dat planologisch toe te staan. Deen vermelde bij de toelichting van hun aanbod dat zij niet hadden verwacht dat de ontwikkelaar van de Vomar het voor mekaar zou krijgen, vandaar een zo laat bod.

 

Het college wijst het bod af en motiveert dat zij al sinds 2012 in gesprek zijn met Hoorne BV om tot een gebiedsontwikkeling te komen. Dat na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan een exploitatieovereenkomst is getekend en dat zij dat nakomt. Het beeldkwaliteitsplan is een grote meerwaarde als gebiedsontwikkeling, dan alleen het voorstel van Deen (parkeren).

 

Raadslid Ger Nijman

Vanaf 2007 heb ik mij hard gemaakt voor winkels op de voormalige bibliotheek locatie. Het toenmalig college dreigde alleen nog detailontwikkelingen in Broek op Langedijk toe te staan. Het zou mooi geweest zijn als een ontwikkelaar op de bibliotheeklocatie een aantal winkelpanden had durven te ontwikkelen. Echter, de crisis en internet hebben de afgelopen jaren veel veranderd in detailhandel. Investeringen zijn uitgebleven en de winkelstand in het lint van Zuid- en Noord-Scharwoude neemt alleen maar af, vele winkeliers kunnen het niet meer bolwerken.

 

Dat er nu invulling wordt gegeven aan een supermarkt met aanvullende winkelruimte is in mijn ogen een versterking in het gebied. Het brengt voor de bestaande ondernemers in de omgeving perspectief en versterkt de vitaliteit van de dorpskernen Noord- en Zuid-Scharwoude. Ik kon mij in de gebiedsontwikkeling goed vinden en vandaar dat ik ingestemd heb met de grondverkoop. Stel dat ik tegen had gestemd en de ontwikkelingen van de Vomar had buitengesloten. Dan was mij wat te verwijten geweest. Namelijk het verkwanselen van mijn visie van ‘bestemming winkels’ voor parkeerplaatsen.

 

Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer Langedijk meent dat door de verkoop van de grond aan de Vomar de uitbreiding en samenvoeging van de twee Deen zaken is getorpedeerd. Hij benoemd fijntjes mijn stemgedrag en de belangen van de familie Nijman, daarmee suggererend dat ik voor de belangen van de familie Nijman koos.

 

Waarop Bart Muurling dat baseert is mij tot op heden een raadsel. Deen liet duidelijk in hun aanbiedingsbrief (die openbaar was) weten dat zij met de aankoop alleen het parkeren voor de winkel aan de Voorburggracht 230 wilde verbeteren. De enige restrictie die zij bij aankoop hadden was de parkeerplaatsen planologisch toe te staan. Op geen enkele wijze heeft Deen te kennen gegeven dat zij twee winkels wilden samenvoegen tot één winkel.

 

Smaad, laster?

Met het beweren dat er belangen in het spel zijn, maak je wel een verdachtmaking. En als je zo nadrukkelijk zegt verder te gaan met het onderzoek, dan mag je toch zeker verwachten dat er grondslag voor is. Zeker wanneer je je presenteert als een goede onderzoeksjournalist met een diepgravend kritische inslag.  Ik adviseer de heer Muurling (nog eens) kennis te nemen van de journalistieke normen; feiten te checken, hoor en wederhoor toe te passen en feiten en meningen te scheiden. Een goed artikel lijkt mij namelijk meer waard dan smaad of laster.

 

Ger Nijman

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk