© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

6-11-2016

                                                                                     

Bestuurlijke toekomst Langedijk (fase 1)

 

Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Bestuurlijke Toekomst Langedijk behandeld. Een voorstel met de vraag om ‘Bestuurlijke Fusie ’ als meest aansluitende samenwerkingsvorm te kiezen.

 

Het ‘Document Perspectief op Bestuurlijke Toekomst Langedijk,2016’ (klik hier) is de onderligger van het raadsvoorstel. Een ‘document’ wat op basis van inbreng van zowel raadsleden, ambtenaren, college en raadpleging van betrokken inwoners tot stand is gekomen. De opvattingen van deze ‘brede werkgroep’ zijn in het ‘document’ weergegeven.

 

Het ‘document’ is niet zwaar uitputtend, maar volgens de opdracht; juist een bondig analyse van wat er is samengebracht met zicht op de effect van de verschillende scenario’s. Een verslag van een proces waarin een ieder op een gelijk informatieniveau werd gebracht en zijn inbreng kon hebben. Dorpsbelang Langedijk kan zich zonder meer vinden in het ‘document’ en we noemen een aantal belangrijke opvattingen wat van belang is voor haar afwegingen.

 

Onze interpretatie van het document

Het document vertaalt een duidelijke visie hoe Langedijk er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat betreft een aantal karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten met verschillende kenmerken; geen verstedelijking, maar de rust en ruimte van het platteland. Oude bebouwing in de linten in harmonie met de aanpalende bebouwing. Een gemeenschap met veel saamhorigheid en mensen die zich thuis voelen bij een dorpse samenleving. Het voorzieningenpeil is behoorlijk goed.

 

Er zijn ook aandachtspunten. Zo is er bezorgdheid over demografische ontwikkelingen. Aandacht moet blijven voor een goede zorginfrastructuur, met kleinschalige zorg in de kernen. Handhaven van de ruimtelijke kwaliteiten en verhogen van de natuurwaarden en onderhoud van het ecologische systeem. Innovatie van het bedrijfsleven zoals ágri-business’ en het verder ontwikkelen van toeristische en economische activiteiten met water.

 

De raadpleging van de doelgroepen geeft meer dan een aantal interessante overeenkomsten. Het behoud van een aantal karakteristieke trekken van Langedijk moet in de toekomst gehandhaafd blijven. En dan met name het behoud van de identiteit, het dorpse karakter, de kernen en het lint, de sociale cohesie, het agrarische en groene karakter. Het beheer van de openbare ruimte en voorzieningen moeten zeker op het huidige peil blijven of verder verbeteren. Maar ook verwoorden zij klachten over de in hun ogen beperkte dienstverlening door de gemeente.

 

Er wordt door de doelgroepen ook verschillend gedacht over het behoud van een zelfstandige gemeente. Een groot deel vindt dat Langedijk zelfstandig moet blijven maar heeft wel wensen over verdere verbeteringen van de voorzieningen. Een kleiner deel geeft weliswaar de voorkeur aan zelfstandig maar als de wensen niet haalbaar zijn dan is fusie met een andere gemeente een optie.

 

De conclusie van de SWOT-analyse is stevig. De huidige situatie van de gemeente is niet langer houdbaar. De financiën staan onder druk en de kwaliteit en de omvang van de ambtelijke organisatie heeft de kritische grens bereikt. Het ontbreekt de gemeente aan strategisch vermogen en invloed.

Om te verbeteren is schaalvergroting nodig. Willen we een kleinschalige gemeente blijven, dan moet de ambitie ver naar beneden worden bijgesteld.

 

Welk scenario voor bestuurlijke toekomst?

Voor de keuze van de meest gewenste scenario voor de bestuurlijke toekomst van Langedijk zijn een aantal criteria genomen uit de Visie hoe Langedijk eruit moet zien en de analyse van de SWOT. De effecten van het zelfstandig blijven,  het ambtelijk fuseren en het bestuurlijk fuseren op de lange termijn zijn inzichtelijk gemaakt. De brede werkgroep concludeert in het document dat de samenwerking dus een andere vorm moet krijgen. De vraag is welke?

Het raadsvoorstel gaat daar verder in. Op basis van het document wordt als beslispunt voorgelegd een voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ en het college de opdracht te geven om de raad in december 2016 een voorstel voor te leggen over de meest geschikte fusiepartner voor een gezamenlijk naar een bestuurlijke fusie .

 

In die ‘voorlopige keuze’ ziet Dorpsbelang Langedijk niets meer dan een logische vervolg van het document, om vervolgonderzoek te doen. Het document is niet voor iedereen voldoende bepalend en richtinggevend om nu al een standpunt in te nemen van een bestuurlijke fusie. Dorpsbelang Langedijk staat daar dan ook verdeeld in. Vanwege de effecten van bezuinigingen denkt een gedeelte aan fusie, een gedeelte denkt aan zelfstandig blijven maar wil wel inzichtelijk krijgen wat een eventuele fusie aan meerwaarde heeft ten opzichte van zelfstandig blijven.

 

We weten wat de huidige situatie is van Langedijk. Het is dan ook volstrekt logisch om te weten te komen wat een eventuele fusiepartner kan bieden. Gaan we daar als gemeente op voorruit of laten we iets na. En we moeten realistisch zijn. Kunnen we de huidige situatie eigenlijk wel handhaven bij zelfstandigheid? De consequenties van zelfstandigheid moet je spiegelen en afwegen aan een mogelijke fusie. Dat weeg je ook af aan het meerjarenperspectief. Kort gezegd, we hebben meer gegevens nodig dan alleen het document om een goede beslissing te nemen.

 

Doelstellingen en uitgangspunten Dorpsbelang Langedijk

Een keuze over de toekomst weegt Dorpsbelang Langedijk ook af aan de doelstelling van de partij; namelijk “het verwezenlijken van een hoogwaardige en vitale leefgemeenschap voor de specifieke dorpskernen en hun specifieke identiteit”.

Wij toetsen dat aan onze uitgangspunten;   

-Ontwikkelen van een sociaal betrokken samenleving en zelfontplooiing van de dorpskernen.

-Het behoud van het harmonische landschappelijke dorpskarakter.

-Kwaliteit van openbare wegen, pleinen, groenvoorziening en voorzieningen ten dienste van optimale veiligheid, leef en woongenot.

-Een lokale overheid die haar taken hoogwaardig en doelmatig uitvoert.

 

Die uitgangspunten zijn belangrijk voor ons. Rekening houdend met het sentiment moet de eigen identiteit vertaald worden in een kernenbeleid. Wij zijn dan ook van mening dat die uitgangspunten aan het vervolgonderzoek getoetst moeten kunnen worden. Welke vorm van samenwerking uiteindelijk het meest biedt voor Langedijk zal blijken uit het vervolgonderzoek van het college. Zij hebben de deskundigheid om de consequenties van de verschillende scenario’s in kaart te brengen.

 

Fractie Dorpsbelang Langedijk