© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

15-2-2016

                                                                                     

Duurzaam verder met Dorpsbelang Langedijk

 

In ons verkiezingsprogramma onderstreepten wij het belang van een duurzame gemeente. “Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen”. “Daarom moet het milieu en duurzaamheid een prominente rol krijgen in de beleidsontwikkeling voor een veilige beheersing van milieuproblemen”. In 2015 zijn er dan ook een drietal voorstellen de raad gepasseerd waar Dorpsbelang Langdijk als coalitiepartner voor heeft geijverd. Met als resultaat weer een stapje verder naar een duurzamere gemeente. Een mooi resultaat van de coalitie, CDA, VVD en Dorpsbelang Langedijk.   

 

Het Gemeentelijk RioolPlan 2016-2020 is onder andere in 2015 door de raad vastgesteld. Met dit plan wordt ook invulling gegeven aan planverplichting van met name afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat hierbij om een zorgplicht voor de langere termijn voor beter waterkwaliteit en minder vuil water op straat. Daar waar mogelijk in projectontwikkeling zal er een gescheiden systeem van hemelwaterafvoer moeten komen. Dat is inspelen op de klimaatveranderingen van steeds meer regenwater. Langedijk staat hierin niet alleen maar heeft samen opgetrokken met Hoogheemraadschap en de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Heiloo en Castricum. De coalitie van CDA, VVD en Dorpsbelang Langedijk is ook voorstander van een  gezamenlijke strategie om in te spelen op klimaatveranderingen en de kwetsbaarheid van het watersysteem. Dat gezamenlijk optreden levert een dikke plus op voor Langedijk maar ook voor onze regio. Dorpsbelang Langedijk is hier erg content mee en het voldoet aan onze verkiezingswens van het afkoppelen van regenwater van de bestaande gemengde rioolstelsel.

 

Het Grondstoffenbeleidskader 2015 – 2020 is afgelopen jaar ook door de raad vastgesteld. De wet milieubeheer legt de gemeenten een algemeen zorgplicht op met betrekking afvalstoffenbeleid. Het accent ligt op het voorkomen van afval door meer hergebruik van afvalstoffen ofwel van ´Afval Naar grondstoffen´ (VANG). In 2020 moet er 75% afval gescheiden worden en in 2025 zo’n 90%. Om dat te bereiken moet het voor de burgers gemakkelijk worden gemaakt want de bereidwilligheid is cruciaal om het te doen slagen. Er is nu gekozen voor een inzamelstructuur die uitgaat van drie afvalbakken om nog meer te afval te scheiden. Het positieve hiervan is dat er meer kan worden hergebruikt in plaats dat het wordt verbrand. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er in de toekomst een mogelijke verlaging van de kosten per huishouden gerealiseerd kan worden. Dorpsbelang Langedijk is dan ook een duidelijke voorstander van het stimuleren van initiatieven voor een duurzame toekomst. Het inzamelen van nog meer afval tot grondstof is er ook een van.

 

Een nieuwe milieustraat in Langedijk voor het scheiden van 18 grondstoffen. De milieustraat bij het gemeentehuis is niet gebruiksvriendelijk en de maximale capaciteit is bereikt. Een uitbreiding op het bestaande terrein nabij de woonwijk was vanwege geluidshinder, trillingen en geuroverlast geen optie. Uitwijken met grof huisvuil naar Alkmaar of Heerhugowaard voorziet ook problemen met reistijden en afvoeren. Wij zijn voorstander van het bouwen van een nieuwe milieustraat in onze eigen gemeente. Voordeel daarvan is dat je het in eigen hand houdt en zelf keuzes kan maken om nog meer afval te gaan scheiden. Dat hergebruiken van grondstoffen voorziet in de schaarste en heeft dus ook nog eens een economische waarde. De coalitie CDA, VVD en Dorpsbelang Langedijk hebben gekozen voor een nieuwe toekomstbestendige locatie op Breekland in Langedijk. De goede ligging en bereikbaarheid van de locatie Breekland betekent dat het de burgers gemakkelijker wordt gemaakt. Dat die locatie ook voor de omliggende gemeenten gunstig is bewijst de recente overeenkomst met Alkmaar voor de bewoners van het noordelijke deel van de stad, met als voordeel een lagere bijdrage per huishouden. Maar het belangrijkste aspect is de verbetering van het scheiden van afval en het hergebruik van grondstoffen. Dat is precies wat Dorpsbelang Langedijk in haar verkiezingsprogramma had staan ”Een moderne afvalverwerking voor het scheiden van grof huisvuil”.

 

Kortom, in 2015 zijn belangrijke stappen gezet richting duurzaam; reduceren, hergebruik en recycling. Wij van Dorpsbelang Langedijk maken onze keuzes bewust, gericht op algemeen belang en gericht op de toekomst. Duurzaam zou je eigenlijk kunnen zeggen.