© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

3-6-2015

                                                                                     

Zomerreces 2015: even tijd om terug te kijken

 

Na een drukke vergaderperiode hebben we nu dan reces en dat betekent even het hoofd leeg maken en van het mooie weer genieten.

 

Terugkijkend kunnen we zeggen dat in het afgelopen jaar er nu niet bepaald politieke eensgezindheid was. De oppositie - in het bijzonder Hart voor Langedijk/D66 - noemde de coalitie veelvuldig: ‘de raad van 11’. Een uiting die gebruikt werd om aan te geven dat zij als oppositie geen enkele inbreng hebben en dat voorstellen er door de coalitie maar worden doorgedrukt.

 

Natuurlijk zijn er zaken die - door coalitieverband - net aan de vereiste meerderheid hebben gehaald. Daar is niets nieuws mee onder de zon en zo gaat het in de politiek. Maar het is nog maar de vraag of de uiting ‘de raad van 11’ wel juist is. Of hebben we gewoonweg te maken met een oppositie die niets wil. Die, wanneer voorstellen nadelig uitpakken voor burgers of verenigingen, hun handen niet durven te branden. En als je dan een sfeer oproept van een niets willende coalitie, dan kom je er natuurlijk gemakkelijk vanaf. Het afgelopen jaar heeft dat duidelijk gemanifesteerd in verschillende voorstellen en onderwerpen. De oppositie wilde het afgelopen jaar het uitwerkingsplan accommodatiebeleid niet in stemming brengen in de raad. Zij wilde dat het alleen ter kennisname werd aangeboden. Tijdens de behandeling van de Begroting 2015 werd dat in ‘het achterkamertje’, omdat de coalitie met een man minder was, door de oppositie knap uit onderhandeld. Echter, wel in het verleden instemmen met 1.8 miljoen euro taakstelling, maar als er daadwerkelijk beleid moet worden gemaakt, niet de verantwoordelijkheid willen nemen, daar kun je natuurlijk vraagtekens bij plaatsen.

 

De weken voor het zomerreces zijn over het algemeen besteed aan de jaarrekening 2014 en kadernota 2015-2019. Laten we vooropstellen dat de afgelopen jaren nou niet bepaald rooskleurig zijn als het over de gemeentelijke financiën gaat. De provincie houdt de gemeente Langedijk nauwlettend in de gaten en we staan onder preventief toezicht. De speelruimte is niet bepaald groot en er zijn gewoonweg maatregelen te nemen die niet populair zijn.

 

De jaarrekening 2014 is op 23 juni 2015 vastgesteld. Een afboeking op Breekland van 6.6 miljoen euro en een aanvullende voorziening op Westerdel van 7.9 miljoen euro. Lagere baten grondexploitaties van 8 ton. Een voorziening voor Vroonermeer Noord van 9 ton en een voorziening sportvereniging van 9 ton.

 

Dorpsbelang Langedijk vraagt zich oprecht af of de voorzieningen en afboekingen niet al eerder in beeld te krijgen waren. Immers, in 2010 was er reeds een overeenkomst voor Vroonermeer Noord en gemeente Langedijk heeft zich toen al garant gesteld. Zelfde laken en pak met een sportvereniging. In 2005 werd er bij de sportvereniging voor een tweede lening borg gestaan en gezien de voorgeschiedenis was een voorziening zeker op zijn plaats geweest. Maar ook de werkwijze van het in stand houden van een structurele dividenduitkering en het nadeel aanvullen vanuit de investering met maatschappelijk nut, lijkt ons geen juiste gang van zaken.

 

Op 24 juni 2015 is een delegatie van de raad in gesprek gegaan met de gedeputeerde mevrouw J. Geldhof (D66). De provincie acht het noodzakelijk dat een bezuinigingspakket van minimaal € 700.000 euro in de programmabegroting 2016 concreet door de raad wordt ingevuld. Op 25 juni 2015 lag hierover een voorstel, hoe en op welke wijze daar door de raad invulling aan kon worden gegeven. De oppositie was van mening dat het een taak van het college is. De coalitie ging voor het voorstel om de hele raad er bij te betrekken en droeg het college op voor een werkvorm/proces te organiseren en de gemaakte keuzes in de programmabegroting 2016 te verwerken. Dat besluit zou wederom kunnen worden afgedaan als een besluit van de ‘de raad van 11’, maar zo is het niet. Het is nu aan de oppositie om al dan niet mee te doen om er samen met de hele raad voor te gaan. Willen zij niet dan kunnen zij zich ook niet buiten gesloten voelen. Want laten we wel zijn, de afboeking op industrieterrein Breekland is voor een groot deel debet aan de huidige financiële situatie van de gemeente Langedijk. Je zou dan verwachten dat een partij als de PvdA er anders in zou staan. Immers, toen zij instemden met Breekland wisten zij dat de begrote winst van 1.7 miljoen euro bij tegenvallende ontwikkelingen, om kon slaan in een fors verlies en dat namen zij voor lief. Je zou er dan nu juist vanuit gaan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Hetzelfde met bouwlocatie Westerdel, daar heeft GroenLinks mee ingestemd, ondanks dat het enkele jaren daarvoor nog voor veertig procent als landbouwgebied was bestempeld. De houding van de ChristenUnie is ook niet helemaal te begrijpen. Zij had evenals de PvdA zitting in het college die in 2010 bij een beginnende crisis een volstrekt ontoereikende overeenkomst met de ontwikkelaars is aangegaan. Je zou dan zeggen, oké dat hebben we ook niet kunnen overzien, maar we hebben een gezamenlijk belang en dat gaan we gezamenlijk oplossen. Maar nee, we laten het aan het college over. Met zo’n houding van de oppositie kan je in feite spreken van ‘de tegenpartij van tien’.

 

Dorpsbelang Langedijk kan zich dan ook helemaal vinden hoe Ben Hoeijenbos (VVD) het verwoordde in de raadsvergadering van 25 juni jl.: “het is als raadslid je verantwoordelijkheid nemen”.

 

Terugkijken doen we niet te lang, laten we met Langedijk de toekomst ingaan. Wij hebben er vertrouwen in!

 

Een fijne vakantie iedereen!