© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

5-2-2015

                                                                                     

SNAPT U HET NOG?

DE GANG VAN ZAKEN OVER SUBSIDIE- EN ACCOMODATIEBELEID

 

Afgelopen twee jaar zijn er diverse voorstellen over subsidie- en accommodatiebeleid in de raad behandeld en recent ook aangenomen. Nu het beleid er ligt kan het college verder uitvoering geven aan het uitwerkingsplan. Voor belanghebbenden en geïnteresseerden was het niet eenvoudig om het proces te volgen en te doorgronden; wat was de noodzaak, waarom zijn de beleidskaders tot tweemaal toe in de raad behandeld en wat waren de verschillen? Laat staan hoe verschillend de politiek daarop reageerde in hun stemgedrag. In feite is in 2012 het gehele traject in gang gezet door drie ontwikkelingen. Wij zetten voor u alles nog eens op een rijtje.

 

De bezuinigingstaakstelling op subsidies en accommodaties

Een taakstelling van 600.000 euro op subsidies en accommodaties met de Kadernota 2012. Met daar bovenop een taakstelling van 1.200.000 euro met de Kadernota 2013. In totaal een taakstelling van 1.800.000 euro

De ontwikkeling van een integraal accommodatie en subsidiebeleid

De opdracht van de raad op 20 juni 2012 aan het college om een visie over integraal accommodatie en subsidiebeleid te ontwikkelen, met als doelstelling een efficiënte inzet van middelen.  

De ontwikkeling van de drie decentralisaties

De gemeente Langedijk is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken zijn overgenomen van de Rijksoverheid. De decentralisaties (Jeugdzorg, Awbz/Wmo en Participatiewet) vraagt meer verantwoording en zelfredzaamheid van de burger en legt een nog grotere financiële druk op de gemeente.

 

Om het proces van voorstel tot beleid helder uiteen te zetten zullen we per ontwikkeling de oorzaak, het gevolg en de oplossing toelichten.

 

De bezuinigingstaakstelling op subsidies en accommodaties

In 2012 was voor Langedijk het meerjarenperspectief financieel gezien al somber en onzeker. Met als gevolg dat er een beroep werd gedaan op de algemene reserve. Een omvangrijk pakket aan bezuinigingen was noodzakelijk om het financiële perspectief van de gemeente Langedijk toekomstbestendig te maken. Die taakstelling van 1.2 miljoen op subsidie- en accommodatiebeleid resulteerde in 2013 nog in een gering begrotingsoverschot. Gelukkig, want als het politiek en maatschappelijk niet haalbaar was geweest, dan waren hogere lokale lasten onvermijdelijk. In ieder geval waren we dan al een paar jaar eerder onder preventief toezicht gezet door de provincie. Dorpsbelang Langedijk heeft ook ingestemd met de taakstelling van nog eens 1.2 miljoen. Hoewel bezuinigingen en dus korten op subsidies nooit in dank worden afgenomen, waren wij doordrongen van de financiële noodzaak.

 

De ontwikkeling van een integraal accommodatie en subsidiebeleid

17 DECEMBER 2013; Door de taakstelling en ontwikkeling van de drie decentralisaties was een herijking van het subsidie- en accommodatiebeleid gewenst. Verenigingen en instellingen zijn afhankelijk geworden van gemeentelijke subsidies met historisch gegroeide verschillen tussen de verenigingen en instellingen. Het rapport ‘Langedijker Kracht’ was het eerste rapport dat werd aangeboden aan de raad om een nieuwe visie te ontwikkelen voor integraal subsidie- en accommodatiebeleid. In dit rapport zijn de maatschappelijke doelen omschreven met vier centrale thema’s: 1/ Beter Gezond, 2/ Kansrijk Jong, 3/ Meedoen en 4/ Wonen, Welzijn en Zorg. Het beschrijft de kaders en uitgangspunten waarmee een methode wordt ontwikkeld voor subsidiëren en inzet van maatschappelijk vastgoed. Met het toepassen van de uitgangspunten wordt subsidie alleen verleend als de maatschappelijke doelen niet of onvoldoende bereikt worden. De volledige raad, met uitzondering van de ChristenUnie, heeft dit rapport op 17 december 2013 vastgesteld.

 

Subsidiebeleidskader Sociaal Domein en Accommodatiebeleid

22 APRIL 2014; Het vastgestelde rapport ‘Langedijker Kracht’ was de basis voor het nieuwe subsidiebeleid wat uitging van ‘preventie’ en ‘stimulering’. Dat alles onder de vier centrale thema’s van de ‘Langedijker Kracht’. Subsidie zou hiermee alléén verleend worden wanneer, met gebruik van eigen kracht, de maatschappelijke doelen niet of onvoldoende gehaald zouden worden. Het uitgangspunt van het accommodatiebeleid was om de financiële prestaties van de gemeente Langedijk in zijn geheel te verbeteren. In het voorliggende accommodatiebeleid ging men uit van kostprijsdekkende huren.

 

Dit subsidie en accommodatiebeleid heeft het niet gehaald in de raad. Op 22 april 2014 stemde alleen Hart voor Langedijk/D66, Kleurrijk Langedijk, GroenLinks en PvdA voor. Dorpsbelang Langedijk heeft tegen dit beleid gestemd. Reden hiervoor was de kostprijsdekkende huur. Het vragen van een kostprijsdekkende huurprijs zou, zoals het toenmalige voorstel ook al aangaf, in veel gevallen leiden tot verhoging van de subsidiebehoefte bij verenigingen. En dit was nou juist, met een taakstelling van in totaal 1.8 miljoen op subsidie en accommodatie niet mogelijk.

 

Tijdens deze raadsvergadering kreeg het college middels een motie de opdracht mogelijkheden te onderzoeken om de bestemming van accommodaties te heroverwegen of te wijzigen dan wel af te stoten. Een beperking van de structurele lasten moest daaraan ten grondslag liggen.

 

Beleidskader Accommodatiebeleid

16 DECEMBER 2014; Het college presenteerde acht maanden later het nieuwe accommodatiebeleidskader. Dit accommodatiebeleidskader is grotendeels hetzelfde gebleven als die van april 2014. Echter wel met enkele aanpassingen waaronder het stimuleren van eigen kracht en het optimaliseren van verhuur. Denk daarbij aan meer functioneel gebruik van accommodaties en afstoten van overtollig vastgoed. Voorgesteld werd om in het ‘uitwerkingsplan accommodatiebeleid’ te komen met maatschappelijk aanvaardbare huur. Een huur die veel lager is dan kostendekkende huurprijs en niet zou leiden tot een verhoging van de subsidiebehoefte.

 

Hoe raar kan het lopen maar het stemgedrag was nu omgedraaid. Het voorstel werd op 16 december 2014 aangenomen door de coalitiepartijen VVD, CDA en Dorpsbelang Langedijk en nu waren het de oppositie partijen die tegenstemden.

 

Uitwerkingsplan accommodatiebeleid

16 DECEMBER 2014; Met het uitwerkingsplan accommodatiebeleid werd een duidelijke koers ingezet om waar mogelijk taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan maatschappelijke partijen, maar daarbij wel een goede basis te bieden voor brede maatschappelijke voorzieningen. Om de Begroting 2015 vastgesteld te krijgen was er politiek gezien al stevig onderhandeld over het uitwerkingsplan van het accommodatiebeleid. De oppositie wenste niet dat het in stemming zou worden gebracht, maar alleen ter kennisname zou worden aangeboden. Dat resulteerde echter wel in een aangepast raadsvoorstel waarbij ‘maatschappelijke huur’ als concreet uitgangspunt werd aangenomen. Daarbij zou geen subsidie worden verleend voor huisvestinglasten en voor huurders zou geen alleenrecht meer gelden voor ruimtes die zij huren. Het voorstel ‘maatschappelijke huur’ werd op 16 december 2014 aangenomen door de raad. Alleen de partijen Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk stemden tegen.

 

Subsidiebeleidskader Sociaal Domein

20 JANUARI 2015; Het nieuwe subsidiebeleidskader wat negen maanden later werd gepresenteerd is grotendeels hetzelfde gebleven als die van april 2014. Er zijn een aantal toevoegingen gedaan die in de uitwerking van de thema’s van de beleidsterreinen een beter overzicht geven voor welke verenigingen en organisaties het van toepassing is en wat van hen verwacht mag worden. Naast de vier thema’s van de ‘Langedijker Kracht’ komen nu ook activiteiten voor subsidie in aanmerking die een sterk ontspanningselement in zich hebben. En daarbij ook van groot belang zijn voor de duurzame sociale samenhang. Kortom, voor de verenigingen een verbetering.

 

Dit raadsvoorstel werd op 20 januari 2015 aangenomen door de raad. Alle partijen met uitzondering van Hart voor Langedijk/D66, Kleurrijk Langedijk en PvdA stemden voor. De kritiek van Hart voor Langedijk/D66 was niet van de lucht: “Te ingewikkeld, te ruim omschreven, visieloos en men schaamde zich voor dit beleid”. De PvdA was van mening dat het te algemeen was en geen houvast bood. Een klankbordgroep had er een half jaar eerder moeten zijn, aldus PvdA. Al die tegenstemmers waren kennelijk vergeten dat zij op 22 april 2014 voor bijna dezelfde beleidskaders en uitgangspunten wel voor hadden gestemd. Ja, zelfs zonder klankbordgroep ingesteld te hebben. Ja, zelfs zonder dat de verenigingen gehoord waren op een aparte avond. Ja, zelfs zonder amendementen. Ja, zelfs zonder een wanklank dat de beleidskaders te ingewikkeld en visieloos waren. Snapt u het weer?