© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

3-9-2014

                                                                                     

Adventurepark in het Recreatiegebied Geestmerambacht

 

Een ondernemer verzoekt de gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een 'adventurepark' aan de recreatieplas Zomerdel in het recreatieschap Geestmerambacht. Het adventurepark zal in ieder geval bestaan uit een klimtoren met klimparkoers, tokkelbaan, hindernisparkoers en mountainbikeparkoers. Verder wordt er voorzien in een strandhuis met terrassen, strand en aanlegsteiger voor zeilbootjes en kano's. Met andere woorden: de recreatieplas gaat leven.

 

De ontwikkeling van een adventurepark is een initiatief waarbij er meer actieve recreatie wordt geboden en daarnaast worden ook extra inkomsten gegenereerd voor het Recreatieschap. Het college wil in principe medewerking verlenen, onder voorwaarden dat er door de initiatiefnemer een ‘Goede Ruimtelijke Onderbouwing’ wordt opgesteld. Die ruimtelijke onderbouwing wordt uitputtend getoetst aan diverse voorwaarden. Dorpsbelang Langedijk stemt in met het principeverzoek. Wat wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het recreatiegebied is dat er een gebied ontstaat voor iedereen, waarbij natuur en recreatie in evenwicht is.  

 

Het recreatiegebied is in de afgelopen jaren twee keer zo groot geworden. Die uitbreiding heeft ook tot doel om de huidige en toekomstige recreatieve behoefte dicht bij het stedelijk gebied op te vangen. Maar voor de uitbreiding en beheer heeft het Rijk het Recreatieschap flinke bezuinigingen opgelegd. Om bijvoorbeeld de Kleimeer (circa  82 hectare) te behouden -zodat het niet naar marktpartijen kon overgaan- heeft de provincie het gebied in eigendom gegeven aan het Recreatieschap Geestmerambacht, maar wel met de conditie dat er een oplossing komt voor beheer en exploitatie van het gebied.   

 

Enkele jaren geleden is er in het kader van het uitbreidingsplan een Ontwikkelingsvisie vastgesteld. In die Ontwikkelingsvisie zijn vier recreatieve zones met elk een eigen accent qua doelgroep.  Zo is er bijvoorbeeld de zone Waterpret; het gebied van de bestaande recreatieplas en de zone Rust, ruimte en natuur; het gebied ten westen van de recreatieplas tot aan Koedijk. De recreatieplas, met zone waterpret grenst aan het gebied Kleimeer en in het grensgebied van deze zone is het verzoek van de initiatiefnemer om een adventurepark te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat de ontwikkeling van de ene zone de andere zone niet mag tegenhouden. Met andere woorden; de ontwikkelingen voor behoud en versterking van Waterpret mag niet worden geblokkeerd door de ontwikkelingen in de Kleimeer. Andersom natuurlijk ook niet.  We gaan voor een goede balans tussen recreatie en natuur, die het totale gebied ten goede komt. In en rondom de recreatieplas moet er ruimte zijn voor recreatie, watersport en outdoor activiteiten. Wat ons betreft wordt als zoekgebied voor het initiatief de gehele noordkant van de waterkant meegenomen.

 

Aangedragen argumenten dat het plan een ongewenste ontwikkeling is ten opzichte van het natuurgebied Kleimeer delen wij niet. Het is een groot gebied en wij zijn van mening dat de Kleimeer planologisch niet aangetast wordt. Het blijft dezelfde natuurwaarden behouden en biedt voldoende bescherming met een grote bomenrij over een groot gedeelte tot aan de waterplas. Het Adventurepark is aan de noordzijde van de waterplas en daar is al jaren waterpret en drukte en wat ons betreft kan je niet spreken van een stiltegebied.

 

Naar onze mening past het initiatief in de Ontwikkelingsvisie en dan met name in de ontwikkelingszone 'Waterpret'. We onderschrijven de doelstelling om dat gebied zo divers mogelijk te maken, zodat het optimaal als recreatiegebied kan functioneren.  Ontwikkelingen staan niet stil en dat geldt ook voor recreatie. Er wordt al veel gesport in en om de waterplas en een intensievere recreatie ziet Dorpsbelang Langedijk niet als storend. Sterker nog, wij zien voordelen op het gebied van sport, welzijn, recreatie, toerisme en economie. Juist met name in de grote woongebieden is er wegens gebrek aan groen niet veel gelegenheid meer tot buitensportactiviteiten.