© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

17-4-2014

                                                                                     

Dorpsbelang, CDA en VVD komen met coalitieakkoord 2014-2018

Gezamenlijke verantwoordelijkheid is het centrale thema

 

Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA hebben op donderdag 17 april het coalitieakkoord 2014-2018 Samen Verantwoordelijk bekend gemaakt. In het coalitieakkoord Samen Verantwoordelijk leggen de partijen een basis om met de schaarse middelen die de gemeente Langedijk heeft, toch een goede bijdrage te kunnen leveren aan de mooie gemeente. “Dat moeten we vooral samen doen”, lichten de coalitiepartners Ger Nijman (Dorpsbelang Langedijk), Hans de Graaf (VVD) en Willemien Koning-Hoeve (CDA) toe. “Wanneer we kijken naar de inhoud vinden we op hoofdlijnen onderstaande punten voor onze gemeente van groot belang”.

 

De financiële positie van Langedijk zal de komende vier jaar veel aandacht vragen en biedt reden tot zorg. “De economische en financiële crisis heeft een dramatisch effect gehad op de grondexploitaties. Hieruit vloeit de kerntakendiscussie voort. We moeten kijken waarop we kunnen bezuinigen en wat we anders in kunnen richten”.

 

Leefbaarheid
De leefbaarheid in Langedijk en de sociale binding die inwoners hebben met Langedijk, vindt de coalitie, een groot goed. Er moet een goede balans zijn tussen infrastructuur, woongebieden, winkels, welzijnsvoorzieningen, bedrijfsleven, water, natuur en recreatie. “Kijken we specifiek naar wegen en verkeer dan heeft verkeersveiligheid prioriteit. Er moet een snelle afwikkeling van het verkeer zijn en fietsen en wandelen moet iets zijn om van te genieten.” Dat betekent ook dat er niet getornd moet worden aan verkeersaders. Een goede doorstroom is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving door minimale uitstoot van geluid, trilling en fijnstof.

Leefbaarheid betekent ook wonen in een plezierige en veilige wijk met goede spreiding van voorzieningen. De coalitie wil meer aandacht voor handhaving. Dat betekent ook inzet van een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) en verbreding van uitvoering van het BOA-beleid. “We zoeken naar een integrale oplossing voor het Vrone-gebied. De gemeente treedt faciliterend op en besteedt aandacht aan de totale kwaliteit van het gebied.”

Het leefbaar houden van Langedijk zorgt er ook voor dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving meer en zo direct mogelijk bij de inwoners zelf neergelegd wordt. De gemeente faciliteert en biedt hulp op de achtergrond. Dit betekent dat op het gebied van participatie een betere uitvoering van ‘De Langedijker Werkwijze’ gewenst is. Door verbetering van communicatie met en naar burgers door bijvoorbeeld Dorpsplatforms wil de coalitie meer betrokkenheid creëren.

 

Subsidiebeleid
De coalitie wil een nieuw subsidiebeleid uitwerken. Zaken die bijdragen aan de identiteit van de gemeenschap moeten bewaard blijven. Ook hiervoor wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk neergelegd bij de inwoners. Het opstellen van een adequaat overgangsrecht wordt onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid.

 

Mens centraal

Hoe ziet de coalitie de drie decentralisaties (participatiewet, nieuwe Wmo, Jeugdwet)? “Bij de uitwerking hiervan vinden we behoud van goede zorgverlening belangrijk en stellen we de mens centraal.” Voor de algemene zorg zijn de sociale wijkteams en de frontoffice van de gemeente de ingang. Deze baliefunctie moet zorgen voor laagdrempelige communicatie en goede samenwerking met de hulpverleners in het veld. Voor de jeugd blijft het Centrum voor Jeugd en Gezin het aanspreekpunt. Preventie wordt een groot aandachtsgebied.

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De coalitie zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Er wordt specifiek ouderenbeleid ontwikkeld.

 

Lokale economie

De coalitie wil dat de gemeente randvoorwaarden creëert voor de noodzakelijke groei en ondersteuning van bedrijven. Zonder groei van de lokale economie komt er namelijk ook geen werkgelegenheid bij. Dat betekent een faciliterend klimaat voor ondernemers scheppen waarbij behoeften proactief worden geïnventariseerd.

De huidige woningbouwprojecten moeten gefaseerd worden ingevuld. Ondanks de slechte economische omstandigheden moet er toch extra aandacht besteed worden aan het realiseren van geschikte woonvormen voor senioren en jongeren. Verder is het realiseren van goede eerstelijns zorgverlening in de wijk van groot belang.

 

Om het coalitieakkoord Samen Verantwoordelijk in te zien: klik hier