© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

2-10-2010

 

De Oppositie (ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD) reageert haar frustratie af

 

Met de behandeling van het Collegeprogramma hadden de oppositie partijen het toch even te kwaad. Zij waren te laat van informatie voorzien, althans dat was hun kijk op de zaak. De oppositie verweet de wethouders dat zij niet gelijktijdig informatie aan de gehele raad hadden verstrekt. Mevrouw Van As van de ChristenUnie en de heer Westerkamp van de PvdA stookten het vuurtje lekker op. Een stortvloed van vragen, verwijten en vermaningen werd op het college afgevuurd. Diverse schorsingen vielen ten deel om onderling te overleggen. Uiteindelijk kwam er uit de “grote hoed” een motie van wantrouwen tegen de wethouders.

 

Maar was er informatie achtergehouden? Dorpsbelang Langedijk is die mening niet toe gedaan. Immers, enkele raadsleden van de coalitie hebben gebruik gemaakt van ambtelijke bijstand, conform artikel 33 van de Gemeentewet. Bij de ambtenaren waren een aantal vragen neergelegd over de financiële en juridische consequenties voor een eventuele stopzetten van het westelijk gedeelte van het plan Westerdel.

De betreffende verordening voor ambtelijke bijstand geeft niet aan, dat beantwoording naar elk raadslid gestuurd moet worden en Dorpsbelang Langedijk verwacht dan ook, dat er vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

 

De oppositie meent dat er wel informatie is achtergehouden, conform Artikel 169 van de Gemeentewet. Zij is van mening dat de wethouders een actieve informatieplicht hebben, zeker bij politiek gevoelige onderwerpen met een financieel risico.

De motie van wantrouwen loog er dan ook niet om en ging heel ver, gezien de zinsnede: De wethouders zich doelbewust niet hebben gehouden aan de actieve en passieve informatieplicht”.

 

Ja, u leest het goed, de wethouders worden er van beticht dat zij doelbewust geen informatie hebben verstrekt! Let wel, hier wordt mee bedoeld: opzettelijk. En juist dat  is niet door de wethouders gezegd, en uit de antwoorden van de wethouders op de spervuur van vragen van de oppositiepartijen, is dat op geen enkele wijze te herleidden geweest. Wanneer je dan toch met een dergelijke motie op de proppen komt, hetgeen de oppositie heeft gedaan, dan ben je behoorlijk tendentieus en aanmatigend bezig. Kennelijk is die handelwijze de nieuwe politieke stijl van de ChristenUnie, PvdA, CDA en VVD in de gemeente Langedijk.

 

Maar goed, de motie werd in stemming gebracht en toen bleek dat die geen kans van slagen had, moet de heer Westerkamp gedacht hebben: dan maar een tandje hoger. Hij gaf als fractievoorzitter van de PvdA aan, dat hij geen vertrouwen meer had in de totstandkoming van het collegeprogramma. Daarop verliet de PvdA-fractie de zaal, gevolgd door de fracties van CDA, VVD en ChristenUnie, die dezelfde mening waren toegedaan. Een volstrekt zinloze actie en pure minachting naar het college, raadsleden, maar bovenal hun kiezers.

 

De oppositie was boos. De inhoud van de informatie die aan de oppositiepartijen is verstrekt heeft hen kennelijk onaangenaam verrast. Uit die informatie kan je concluderen dat het vorig college “één minuut voor twaalf” nog een akte heeft opgemaakt met een projectontwikkelaar, zonder ontbindende voorwaarden en terugname verplichting, terwijl er nota bene in het gemeentehuis al een afwijzing van de provincie in de la lag, dat er geen ontheffing voor het meest westelijke deel van Westerdel (wat onder het buitengebied valt) zou worden verleend. Stel dat de provincie daarbij blijft, dan is de strop voor de gemeente Langedijk niet te overzien en daaruit zal blijken dat er door het vorige college onverantwoordelijk is gehandeld. De vraag die nu bij Dorpsbelang Langedijk opkomt is: hoe heeft het vorig college dat vertaald in het kader van de actieve informatieplicht?   

 

Dorpsbelang Langedijk

Fractievoorzitter

Ger Nijman

 

Terug <<