© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

2-12-2009

 

INSPRAAK OF SCHIJNINSPAAK

 

Het coalitieakkoord 2006-2010 van CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie was er helder over; er dient meer zeggenschap, participatie en inspraak te komen voor de burgers. Wat hebben deze partijen van hun goede voornemens waargemaakt?  Zijn ze er echt voorgegaan? Neen!

Voor Dorpsgericht Samenwerken (DGS) heeft de gemeente een convenant gesloten met de dorpsplatforms. Uitgangspunt  van DGS is o.a. dat bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij planontwikkeling die betrekking heeft op hun woonomgeving of wijk. Daarnaast zouden zienswijzen en adviezen van bewoners een onderdeel zijn bij de besluitvorming van de gemeente.

 

Recentelijk heeft een bureau onderzoek gedaan naar het wel en wee van DGS. In het kort is de conclusie van dit rapport, dat er sprake is van een niet functionerende gemeente met burgemeester H. Cornelisse als verantwoordelijk coördinerende portefeuillehouder:

Dorpsplatforms laten zich kritisch uit over inspraak. Veel leden zijn van mening dat de werkwijze van open communicatie en een vroegtijdige betrokkenheid van bewoners bij planontwikkeling onvoldoende is. Het idee leeft, dat de coördinatrice instructies meekrijgt van burgemeester en wethouders en men daardoor de indruk krijgt dat beleid al lang vaststaat. Men heeft geen zicht op wat er gedaan wordt met de inspraak en adviezen en men voelt zich vaak niet serieus genomen. Bij verschillende platforms heeft men het over schijninspraak.

 

Als de schuld van het niet goed functioneren van inspraak bij de gemeente ligt, dan verwacht je toch aanbevelingen om de gemeente beter op orde te krijgen. De coördinerend portefeuillehouder zwijgt in alle talen. Het onderzoeksrapport geeft aan dat de meeste politieke partijen uitgesproken kritisch staan tegenover het betrekken van dorpsplatforms bij beleidsvorming.  Het gebrek aan representativiteit (vertegenwoordiging) en legitimiteit (wettigheid) van dorpplatforms is voor diverse partijen reden om de inspraak op beleidstrajecten anders te willen organiseren.

 

De aanbeveling is nu om betrokkenheid bij beleidsvorming via het ‘gemeentebrede participatiebeleid’ te laten organiseren. Bewoners van platforms kunnen in klankbordgroepen of inspraakavonden, net als andere burgers, betroken worden op basis van hun deskundigheid maar niet op basis van vertegenwoordiging van een groep. Het is aan de gemeenteraad om desgewenst de dorpsplatforms te consulteren om tot een standpunt te komen.

 

Wat een drogreden van verschillende politieke partijen vanwege ‘representativiteit en legitimiteit’ de inspraak voor de platforms in te perken. Hoe durven ze dat te verzinnen als de gemeente, waar ze politiek verantwoordelijk voor zijn,  alles in het honderd heeft laten lopen op het gebied van inspraak. Welke politieke partij heeft ooit gevraagd naar een eindverslag van een inspraakprocedure zoals aangegeven in het convenant? Daarin moet een overzicht gegeven worden van de gevolgde inspraakprocedure met een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk in zijn gebracht. Daarbij ook een reactie op deze zienswijzen op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan. Nee, deze coalitie heeft niets gedaan om zeggenschap, participatie en inspraak voor de burgers in goede banen te leiden.

 

Een nieuw  “gemeentebrede participatiebeleid” zal gezien de toon van verschillende politieke partijen de inspraak voor dorpsplatforms sterk verminderen en met de nieuwe inspraakverordening in 2009 is dat al pure realiteit.

Hadden wij voordien nog te maken met een inspraakverordening waarin burgemeester en wethouders verplicht waren aan burgers inspraak te verlenen betreffende de voorbereiding van beleidsvoornemens ( de vroegste 'ruimtelijke' plannen). Met de nieuwe Inspraakverordening 2009 heeft de huidige coalitie die verplichting eruit gehaald. Daardoor kan de gemeente nu zelf kiezen of zij al of niet inspraak verleent. Met als gevolg dat de gemeenteraad een beleidsvoornemen kan vaststellen zonder ook maar de minste vorm van inspraak.

 

 

Wat heeft Dorpsbelang Langedijk gemist:

 

Een college van B&W, dat Dorpsgericht Samenwerken onder goede begeleiding de afgelopen

4 jaar op kaart heeft gezet, zoals een goed directieteam/college betaamt.

Een gemeenteraad die het college veelvuldig op de problematiek van disfunctioneren met Dorpsgericht Samenwerken heeft gewezen.

 

Dorpsbelang Langedijk staat voor inspraak zoals een Open Planproces. Dat betekent dat je met bewoners gaat praten in het  vroegste stadium. Als gemeente moet je open staan voor meningen en adviezen van bewoners met daarnaast betrokken ambtenaren die niet meteen alles afwijzen. In ieder geval met een echte onafhankelijke coördinator DGS. Mensen voelen zich dan serieus genomen en je voorkomt daarmee dat er veel onnodige bezwaren komen.

 

Terug <<