© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

ChristenUnie: waarheid of bezijden de waarheid

 

Deel 2

 

We hebben een reactie op ons artikel gekregen van de Christen Unie.

 

Uiteraard hebben wij daar ook weer onze reactie op:

 

De ChristenUnie doet het in haar ingezonden mededeling van 6 januari 2010 voorkomen dat de column van Dorpsbelang Langedijk bezijden de waarheid was.  

 

Zuid-Scharwoude - Mevrouw Van As, fractievoorzitster van ChristenUnie Langedijk (CU) verwijt Dorpsbelang Langedijk dat zij door de toevoeging ‘van de gemeente’ in haar column bewust een onjuist beeld schept. Wat mevr. Van As niet schrijft, is dat zij op de website van de CU, als reactie op onze column, aan diezelfde zin zelf drie woorden heeft toevoegt. Er is dus sprake van “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”.  Dorpsbelang Langedijk blijft op haar  standpunt  dat met de genoemde besluitvorming in het convenant, alleen de gemeente wordt bedoeld omdat zij namelijk alleen die bevoegdheid heeft.

 

Mevr. Van As stelt wel terecht vast dat Dorpsbelang Langedijk het ‘eindverslag’ verwart met de inspraakverordening.  Dat doet overigens aan de inhoud niets af. Wat mevr. Van As nalaat te melden, is dat zij op de CU-website vermeldt dat waar de inspraakverordening van toepassing is, het bewuste eindverslag ‘altijd’ deel uitmaakt bij besluitvorming van de gemeenteraad.

Is dit echter zo??  Neem de behandeling van het beleidsvoornemen Kerklaan 31-33. Heeft de CU aan de hand van zienswijzen haar standpunt bepaald?  Nee, er is, ondanks de toen geldige inspraakverordening, immers helemaal geen inspraak op dit beleidsvoornemen toegepast, terwijl dit wel verplicht was.

 

Mevr. Van As verwijt Dorpsbelang Langedijk dat zij in de column vermeldde dat de coalitie ‘de verplichte inspraak’ uit de verordening heeft gehaald. Feitelijk verdraait mevr. Van As de essentie.  Dorpsbelang Langedijk schrijft in haar column over de verplichte inspraak op beleidsvoornemens  en dat is geheel iets anders. Deze expliciete verplichting staat niet meer in de nieuwe verordening en is ook niet wettelijk verplicht. Dorpsbelang Langedijk heeft gelezen de toelichting in de verordening; "Met betrekking tot ruimtelijke plannen zal het bestuursorgaan afhankelijk van de aard en vorm van het plan al dan niet besluiten inspraak te verlenen". Dorpsbelang Langedijk heeft in tegenstelling van wat mevr. Van As stelt, juist zorgvuldig geïnformeerd in de problematiek.

 

Mevr. Van As stelt dat Dorpsbelang Langedijk voorbij gaat aan het feit dat burgers wel degelijk zijn betrokken bij diverse voorstellen. Daar wordt in onze column ook niets van ontkent. De essentie van het verhaal was en is de kritiek op de werkwijze en functioneren van de gemeente ten opzichte van Dorpsgericht Samenwerken (DGS) . Iets dat mevr. Van As ook in het onderzoekrapport van PRIMO kan teruglezen. In het coalitieakkoord 2006-2010, en mevr. Van As heeft dat ondertekend, staat dat er meer zeggenschap, participatie en inspraak voor de burgers moet komen en in dat verband zijn de bevindingen van het PRIMO-rapport over DGS in onze column aan de orde gesteld en becommentarieerd. In het coalitieakkoord 2006-2010  staat ook “dat het Dorpsgericht Samenwerken regelmatig geëvalueerd moet worden”. Dat het ondanks vele signalen bijna een volledige raadsperiode heeft geduurd, is wel tekenend voor de daadkracht van deze coalitie.

 

In plaats van onze komma’s en punten onder de loep nemen had mevr. Van As beter de letters van haar coalitieakkoord kunnen nakomen, dan waren minder burgers zo teleurgesteld geweest. Als je in hetzelfde coalitieakkoord schrijft: “dat het normaal is dat alle openbare vergaderingen van commissies, klankbordgroepen etc. tijdig worden aangekondigd via pers onder gelijktijdige publicatie van de te behandelen onderwerpen” dan had mevr. Van As daar beter haar aandacht op kunnen richten. Dorpsbelang Langedijk heeft niet de indruk gekregen, dat de mevr. Van As over de slechte publicatie van de behandelende onderwerpen met DGS ook maar één vraag in de raad heeft gesteld.

 

Dorpsbelang Langedijk,

Ger Nijman

 

Terug <<