© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

17-1-2011

 

Brief van raad aan Stichting Burgerbelang Langedijk zonder verontschuldiging!  

 

Stichting Burgerbelang Langedijk (SBL) had op 22 januari 2008 een formele klacht bij de raad neergelegd, voor het feit dat niet alle betaalde functies en nevenfuncties van de raadsleden openbaar waren gemaakt. De klacht werd aan de Klachtencommissie van de gemeente Langedijk voorgelegd. Deze motiveerde in haar conclusie: “dat van onvoldoende nakoming niet zou zijn gebleken”, en verklaarde de klacht ongegrond.

 

In een openbrief liet SBL daarop weten, dat het haar zou verbazen als de raad ongewijzigd met het advies van de klachtencommissie zou instemmen. Immers, hoe kan elk voorstemmend raadslid de burger moreel uitleggen om de klacht ongegrond te verklaren, in de wetenschap dat 17 van de 21 Langedijker raadsleden op 22 januari 2008 niet of onvolledig hebben voldaan aan de verplichting, welke is opgelegd door artikel 12 van de Gemeentewet! Desondanks werd het advies van de klachtencommissie toch door de toenmalige raad één op één overgenomen!

 

Dat pikte SBL niet en richtte zich vervolgens tot de Nationale ombudsman die een onderzoek instelde. Het was in de klachtenprocedure voor de stichting namelijk niet te achterhalen, noch te controleren, hoe de klachtencommissie tot haar conclusie was gekomen en het werd door haar zelfs op geen enkele wijze controleerbaar onderbouwd.

 

De Nationale ombudsman heeft aan de raad gevraagd, om inzichtelijk te maken hoe de klachtencommissie tot haar conclusie heeft kunnen komen. De toenmalige raad heeft op die specifieke vraag geen gehoor gegeven, maar suggereerde dat het SBL wellicht te doen was om een publiekelijke veroordeling van raadsleden te bewerkstelligen, welke niet volledig in het vermelden van hun (neven)functies waren geweest.

 

Door de Nationale ombudsman werd geconstateerd dat SBL haar klacht juist wél duidelijk, helder onderbouwd en inzichtelijk had gemaakt. Uit die klacht was af te leiden dat 40 % van de betaalde functies en 26 nevenfuncties van de raadsleden niet openbaar waren gemaakt. De Nationale ombudsman was in haar uitspraak dan ook héél helder:

 

De klacht van Stichting Burgerbelang Langedijk over de onderzochte gedraging van het niet openbaar maken, is gegrond.

De klacht van de Stichting Burgerbelang Langedijk over het onderzoek en de beslissing wegens schending van het motiveringsvereiste, is eveneens gegrond.

 

Dorpsbelang Langedijk heeft zich met de behandeling van de brief van de Nationale ombudsman afzijdig gehouden. Immers, fractievoorzitter Ger Nijman was voor zijn huidige raadslidmaatschap, indertijd secretaris van Stichting Burgerbelang Langedijk. Echter, bij de behandeling in het Presidium over de afwikkeling van de brief aan de stichting, heeft Dorpsbelang Langedijk aangegeven dat de inhoud van de brief tekort schoot en geen rekening hield met gevoelens bij de leden van Stichting Burgerbelang Langedijk.

In datzelfde Presidium gaf fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie aan, dat de fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk - met zijn kennis - zich verre moest houden van commentaar om alle schijn te voorkomen. Die mening deelt Dorpsbelang Langedijk natuurlijk niet. Immers, alle raadsleden van de vorige raadsperiode, die nu zitting hebben in de raad, weten hoe het proces is verlopen en ook zij hebben die kennis. Zij waren het, die hadden besloten om het klachtenadvies één op één over te nemen, terwijl SBL hen al op het morele aspect van dat besluit had gewezen.

Ondanks het voorgaande heeft het Presidium besloten om een brief te sturen, met de opmerking dat de raad op dit moment geen aanleiding ziet voor een inhoudelijke reactie op de conclusie van de Nationale ombudsman, anders dan dat diens conclusie als leerzaam en instructief wordt beschouwd.

 

Voormalig raadslid Dirk Korver (PvdA) heeft het in ieder geval wél begrepen en verwoordde dat in het Forum van 14 december 2010 op de navolgende wijze, zoals uit het verslag blijkt:

 

“heeft reeds duidelijk uitgesproken dat het gemeentebestuur anders had moeten handelen en het hem zou sieren om de stichting een bos bloemen en de nodige verontschuldigingen aan te bieden".

 

Ook dat was een optie geweest, maar helaas!

 

Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

Fractievoorzitter.

 

 

Terug <<