© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

30-9-2010

 

Onze bevindingen op het collegeprogramma

 

Op 27 september 2010 is een speciale raadsvergadering geweest over het onderwerp:

collegeprogramma 2010-2014 "Schakelen en verbinden"

 

Helaas hebben we onze bevindingen op het collegeprogramma niet in zijn geheel kunnen ventileren. De oorzaak hiervan is gelegen in de consternatie welke ontstaan was vanwege het uit de vergadering stappen van de oppositiepartijen. Dorpsbelang betreurt deze actie ten zeerste en we komen hier nog uitgebreid op terug.

Het geluidsverslag van deze vergadering kunt u beluisteren door op de link te klikken.

 

Uiteraard willen wij u niets onthouden, en daarom vindt u hieronder toch de complete tekst van onze bevindingen over het collegeprogramma.

 

Bevindingen op het College programma  2010 - 2014 “schakelen en verbinden”

 

Inleiding

Niet een statisch geheel maar een dynamisch richtsnoer is het kenmerk van het programma.

 

Dorpsbelang Langedijk vindt het college programma “schakelen en verbinden” een helder programma. Wij realiseren ons dat het in de huidige tijd van bezuinigingen niet eenvoudig is, om een ambitieus programma te verankeren. Toch geeft het programma wel degelijk een koers.

Wij kunnen ons vinden in de opstelling van een sluitende begroting en zullen ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling weloverwogen afwegingen moeten maken van algemeen belang tot dorpsbelang. Waar willen we naar toe in de toekomst en wat is realistisch.

Wat ons betreft kan de voorgestelde “attitudeverandering van de organisatie en bestuur” wel verankerd worden. De inzet op interactieve beleidsvorming en een coöperatieve houding van medewerkers en bestuur is een goede koers en stemt ons zeker hoopvol.

 

Programma besturen en burgers

Wij kunnen ons vinden met het initiatief, dat het college interactieve beleidsvorming voortvarend wil aanpakken. Het credo is: “Dialoog”. Beoogd wordt dat besluitvorming nog door inspraak kan worden beïnvloed.

Als er iets is waar de burgers de afgelopen jaren op afgeknapt zijn dan is het wel de afbraak van participatie van beleidsvoornemens.

 

Wij adviseren het college het bedoelde met “dialoog” voorzichtig aan de burgers kenbaar te maken, want anders zou het kunnen leiden tot een behoorlijke cultuurschok .

 

Programma veiligheid

Synergie op veiligheidsthema’s met divers partners en preventie voor repressie. Prima!

Toch zijn wij voorstander van een Boa beleid wat bijdraagt aan alle thema’s van het ‘programma veiligheid’. Het moet onderdeel worden van een sociale cohesie beleid. Burgers moeten kunnen rekenen op een overheid die erop toeziet dat hun veiligheid is geborgd. Door dat vertrouwen te geven kan je ook op hun steun rekenen.

Het voornemen is dat het college intensief aandacht zal schenken aan BIBOB beleid. Wij zijn van mening dat BIBOB beleid een aardig speeltje is, maar in de praktijk zeker niet waarmaakt waar het feitelijk voor zou moeten staan.

 

Wij adviseren niet die energie en tijd te investeren in BIBOB beleid, maar in BOA beleid.

 

Programma fysieke infrastructuur

Wij zijn verheugd dat de inhaalslag van het onderhoud van wegen onverkort doorgaat. Als beheerder heb je een onderhoudsplicht en kwaliteitsplicht. Acht jaar achterstand inhalen is een lastige opgave.  

In de speerpunten kunnen wij ons prima vinden.

Maar als speerpunt zouden wij graag toegevoegd willen zien een veilig voetpad op de Lepelaar en Reiger, desnoods een vlak schelpenpad.

Voetgangers en auto’s maken gebruik van dezelfde weg, een levensgevaarlijke situatie.

 

 

Programma werkgelegenheid

Werkgelegenheid is belangrijk en onlosmakelijk verbonden aan welzijn. Ook de gemeente Langedijk moet in werkgelegenheid bijdragen.  Het is jammer dat de uitgiftesnelheid op Breekland achter loopt bij de verwachting. Maar het is ook niet vreemd. Ondernemers kijken niet alleen naar een braak stukje grond, maar beoordelen ook hoe een gemeente omgaat met inrichting en onderhoud van bedrijfsterreinen. Kwaliteit is het visitekaartje.

 

Wij adviseren goed onderhoud te plegen met als voorbeeldfunctie buurgemeente Heerhugowaard.  

 

Programma onderwijs

Het streven naar het bereiken van een doorgaande lijn in het onderwijs van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is prijzenswaardig. Onderdeel is ook de inzet tot het mogelijk maken van een bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan het Jan Arentsz College in Langedijk. Dat hoeft wat ons betreft niet  per definitie de zelfde onderwijsbieder te zijn.

 

Programma Cultuur  

Het is een goede zaak dat het college gaat voor een toegankelijk en gevarieerd cultuuraanbod. De gemeente gaat prestatieafspraken met organisaties en verenigingen aan en zullen de prestaties kritisch volgen. Ambitie in de theaterzaal, hoe mooi kunnen we het maken?

 

Programma ruimtelijke ordening  

Het college werkt aan een woonvisie, detailhandelsstructuurvisie en een waterplan. Deze visies zijn de bouwstenen voor nieuwe een structuurvisie 2010-2030.  

Wij zijn van mening dat een nieuwe structuurvisie zeker geen overbodige luxe is.

 

Nederland krimpt lokaal, vergrijzing treft het platte land. Over een aantal jaren zijn de 65 plussers verdubbeld. Jongeren trekken weg naar de stad.

Het college zet in op de bouw van aantrekkelijke levensloopbestendige woningen voor senioren. Om wegtrekken van jongeren te voorkomen zal er ook voor de starter worden gebouwd.

Wij herkennen de problematiek en ondersteunen die koers.

 

Dorpse karakteristiek

Bouwen in ‘Langedijker karakteristiek’ moet wel uitgewerkt en verankerd worden.

Dat heeft het plan Horizon wel laten zien, ondanks een welstandnota gaan we aan de Voorburggracht 12 mtr hoog bouwen.  Met name zal het beeldbepalende lint van de Dorpsstraat, Voorburggracht, Bovenweg en Benedenweg beschermd moeten worden met zorgvuldig kwaliteitsbeleid, gericht op behoud van de bepalende identiteit.

 

Winkellocatie

Binnen de detailhandelsstructuurvisie wil het college bezien wat de mogelijkheden zijn voor versterking van het winkelaanbod in Zuid-Scharwoude en Sint Pancras.

Wat ons betreft gaat dat met grote spoed gebeuren. Optimale winkelvoorzieningen zijn nodig voor vitale dorpskernen.  Vier jaar geleden werd de zaak op de voormalige bibliotheek locatie te Zuid-Scharwoude op ON HOLD gezet. Vier jaar lang hebben we niets gehoord van rente derving op deze VLOW locatie.

Wat zijn de kosten van nog langer wachten?

 

Westerdel

Bij de provincie was er de laatste jaren een ommekeer te zien in het besef, dat Vinex locaties geen gemeen goed meer zijn. Het gedachtegoed is nu, zoveel mogelijk binnenstedelijk realiseren. Op de valreep voor de verkiezingen worden nog contracten getekend voor Westerdel. Was er geen kennis dat de provincie een  andere koers zou gaan varen?

 

Hoe kan je contracten aangaan zonder ‘ontbindende voorwaarden’ als bij de provincie nog ontheffing moet worden aangevraagd over een gebied wat niet als bouwlocatie in de structuurvisie is aangemerkt. Sterker nog, wat enkele jaren daarvoor nog als buitengebied door de raad was vastgesteld.

 

In een raadsvoorstel van 26 februari 2008 werd de raad er fijntjes op gewezen dat er door een ontwikkelaar ontbindende voorwaarden waren opgenomen, indien het benodigde krediet voor aankoop van de gronden niet in februari 2008 zou worden verstrekt.

Om de raad onder druk te zetten worden ontbindende voorwaarde nog ingezet, bij het aangaan van contracten zijn ze vervlogen. Sterker nog, er is zelfs geen terugnameverplichting opgenomen ondanks dat er nog ontheffing aangevraagd moet worden bij de provincie.

Wat voor risico loopt de gemeente? Valt dit onder de noemer behoorlijk besturen?

 

Speelweide

Het voorstel van het college van verplaatsing naar de overbrugging is een gedurfde beslissing. Maar wij juichen het toe en steunen het ombuigings beleid. Het behoud  van de Speelweide als een beeldbepalend stukje erfgoed van de vijftiger (bouw) jaren, is dat dubbel en dwars waard. Het is een waardevolle verschijningsvorm van een gebied, in zijn stedenbouwkundige en architectonische samenhang, waar het vorige college volledig aan voorbij is gegaan.

Open ruimtes als de Speelweide moet je koesteren en worden uniek. De bouwlocatie Veilingterrein Noord-Scharwoude zal het zeker niet krijgen, maar de nieuwe bewoners kunnen er wel van profiteren.  

 

Niet allen omwonenden zijn blij ook vele burgers.

De klachtencommissie had de bezwaarmakers in hun gelijk gesteld en concludeerde terecht dat variant 3 van het wijkgebouw op de Speelweide, alleen bij de raadsleden bekend was. Daarnaast concludeerde de Klachtencommissie dat op het beleidsvoornemen geen inspraak was toegepast.

De uitslag van de Klachtencommissie was helder; klacht gegrond.

 

Het college in demissionaire status ging daar niet in mee, en bleef bij haar motivatie wat de Klachtencommissie zo nadrukkelijk had verworpen.  

Hoe geef je burgers vertrouwen?

 

Hadden de omwonenden kansen gehad bij de inspraak van het beleidsvoornemen en in een eventuele vervolgtraject?    Ja, is het antwoord.

 

Bezwaarmakers hadden de vastgestelde structuur- en woonvisie op hun hand.

Te weten:  

Kuub voor Kuub, bij sloop moeten bouwvolumes gelijk blijven. Het simpelweg volbouwen van open ruimte wordt hiermee voorkomen. Leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt hiermee gegarandeerd.

Aandacht voor wijken voor 1970 en bestaande woongebieden op peil houden. Dit met behoud van speel-en groenfuncties en identiteit.

 

Bepalend voor opoffering van een groot gedeelte van de Speelweide, is het genereren van meeropbrengst. Geld was belangrijker dan een groen hart.

Het was de raad die in 2007 toestemming gaf voor een variant met een netto- investering van € 2.100.000,--.

Voor realisatie van het wijkgebouw is er in oktober 2009 een krediet gevraagd van    € 4.178.000,-- en voor bouwrijp maken € 391.000,--.

Wij hebben geen signalen ontvangen dat de raad zich druk heeft gemaakt om de forse overschrijding van 120%.

 

De locatie ‘de overbrugging’ is qua ligging centraal in Noord en Zuid-Scharwoude. Het ligt bijna op de grens. De infrastructuur is er op toegesneden en de parkeerplaatsen die LSVV in het vooruitzicht  zijn gesteld kunnen multifunctioneel gebruikt worden.  

Het wordt soberder, is dat in deze tijd vreemd. Nee. Maar in deze tijd kan je veel bouwen voor minder geld.

 

Programma wijken

Het college wil met Dorpsgericht samenwerken de afstand tussen dorpsbewoners en het bestuur verkleinen. Daar zijn wij blij mee. Maar blijven waakzaam op inhoudelijke afbakening. Zo op het oog wil men beleidsvoornemens in het participatie traject opnemen. Toch adviseren wij voor Dorpsgericht samenwerken wel een meldingsplicht van een beleidsvoornemen, wat merkbare gevolgen heeft in een leefgebied. Het vervolg traject in klankbordgroepen zal zeker moeten worden gecommuniceerd met de platform.

 

Programma maatschappelijke ondersteuning

Het uitgangspunt is dat burgers meedoen in de samenleving en minder afhankelijk worden gemaakt. Het college heeft oog voor de doelgroep ouderen en dat met name om voldoende in te spelen op de aankomende vergrijzingsgolf. Er wordt ook uitvoering geven aan de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wij ondersteunen deze voornemens van harte.   

 

Jeugdbelang

Wat betreft jeugdbelang kan het wel wat steviger. Jeugdbelang is dorpsbelang. Belangrijk voor jongeren is de aanwezigheid van jeugdruimtes in de naaste omgeving van hun wijk. Onder begeleiding van vrijwilligers kan men veel bewerkstelligen. Vooralsnog is er in het nieuwe wijkgebouw in Noord- Zuid-Scharwoude geen rekening gehouden en invulling gegeven aan jeugdruimtes.

Dat zien wij liever wel ingevuld.

 

Het Behoudenhuis

Met het Behoudenhuis vinden wij de omschrijving te oppervlakkig. Het Behoudenhuis moet wat ons betreft behouden blijven voor maatschappelijke activiteiten. Dat is meer als een wens. Het coalitie document is hier helder over.

 

Sociale voorzieningen

Het sociale beleid van de gemeente zal worden bestendigd. Daar zijn wij gezien de status van de betrokken wethouder niet bang voor.

 

 

Terug <<