© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

5-6-2011

 

ChristenUnie vangt bot bij minister

 

Het verzoek van de ChristenUnie aan de minister van Binnenlandse zaken om het raadsbesluit: “ontheffing van het vereiste van ingezetenschap”, van met name wethouder Jan Piet Beers voor te dragen voor spontane vernietiging, is niet gehonoreerd.

 

Het instrument “spontane vernietiging” wordt in feite toegepast, als er besluiten worden genomen die in strijd zijn met de grondwettelijke verhoudingen. Uitgangspunt is dat eerst gekeken wordt of er volgens de wet is gehandeld. De Kroon zal er dus voor waken dat zij niet wordt gebruikt, om in te grijpen op verzoek van een raadsminderheid of een oppositiepartij die aan het kortste end heeft getrokken.

 

Verruiming van de huidige ontheffingsmogelijkheden komt tegemoet aan een aantal praktische bezwaren die zich vroeger voordeden. Bovendien werd het als een starre regelgeving ervaren. Het wettelijk mogelijk maken van wethouders buiten de gemeente betekend wel automatisch, dat er een spanningsveld met het ingezetenschap ontstaat. Vandaar dat de wet de bevoegdheid aan de raad overlaat, om een oordeel uit te spreken, of er sprake is van een ‘bijzonder geval’. Dat Erica van As van de ChristenUnie het genomen raadsbesluit over het ingezetenschap van Jan Piet Beers onrechtmatig vindt, is dan ook volstrekt onjuist. Er is wel degelijk uitvoering gegeven aan de wettelijke kaders van de Gemeentewet en daarnaast is er ook grond gegeven aan het motiveringsvereiste. Dat Erica van As de motivering voor Jan Piet Beers onjuist of onvoldoende vindt, is haar goed recht, maar haar argumenten zijn voor de minister kennelijk niet voldoende geweest.

 

De minister zal op verzoek van de ChristenUnie nader onderzoeken hoe vaak - in het bijzonder naar de inhoudelijke invulling - gemeenteraden het begrip geven aan: ‘bijzonder geval’. Hij zal de uitkomst in het najaar bespreken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Wethoudersvereniging. Aan de hand van die bevindingen is op voorhand niet aangegeven, bij wet criteria vast te stellen.

Wij zijn overigens van mening dat er in de huidige tijd ook nieuwe argumenten zijn, die inhoudelijk het woonplaatsvereiste doen vergemakkelijken. Met name de telecommunicatie is niet meer weg te denken en het zijn natuurlijk niet de gemeentegrenzen die bepalen of iemand binding en/of kennis met een gemeente heeft. Daarnaast kan het ook een voordeel zijn, dat wethouders van buiten de gemeente, de plaatselijke situatie onbevangen tegemoet treedt.

 

Erica van As is heel stellig in haar conclusie, dat wethouder Jan Piet Beers niet wil verhuizen. Zoals al eerder door Dorpsbelang Langedijk aangegeven: de overweging om verlenging van de ontheffing te vragen heeft te maken met de  neergaande woningmarkt, in relatie tot de korte afstand van de huidige woonplaats van wethouder Jan Piet Beers. De conclusie van Erica van As dat Jan Piet Beers geen zin heeft om te verhuizen is dan ook volstrekt belachelijk en volledig misplaatst. Een ieder zou kunnen begrijpen dat dat juist geen grond heeft om een ontheffing te verkrijgen.  

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

 

Wilt u de vijf vragen van de ChristenUnie met de antwoorden van de minister ook lezen,

klik hier.

 

Wilt u het artikel uit het NHD: “Geen actie Rijk tegen Beers”, ook lezen,

klik hier.

 

Terug <<