© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

3-11-2010

 

Algemene beschouwingen 2011 -  2014

 

De broekriem aanhalen; onvermijdelijk voor nu, deugdelijk voor later

De begroting voor 2011 is gepresenteerd. En ook voor ons als gemeente betekent dit de komende vier jaar bezuinigen. Gaat de burger dit ook merken? Het antwoord is helaas ja. Het verhogen van lokale tarieven zoals de OZB , afvalstoffenheffing en rioolheffing is onontkoombaar. Zijn wij het daarmee eens? Ook dat antwoord is ja. Er moet worden ingezet op een gezonde en betrouwbare gemeentekas voor nu en vooral voor later. Wij willen immers de lasten niet bij de volgende generatie neerleggen. Dit betekent overigens niet dat wij ons bij alle bezuinigingsvoorstellen neer zullen leggen.

De kiezer heeft ons als nieuwe partij het vertrouwen gegeven. Nu is het zaak om de wissels om te zetten. Het kan door Dorpsbelang Langedijk niet vaak genoeg herhaald worden. De dorpen, wijken  en inwoners daar gaat het om. Het welzijn is voor iedere inwoner van belang en een belangrijke taak van de gemeente om te waarborgen. Wat heeft de gemeenschap aan stapels nieuwe nota’s en verordeningen op de plank, als de wijk verschraalt en verloedert? Afwegen wat strikt noodzakelijk is, is het motto. Ons credo is dan ook dat er niet bezuinigd moet worden op Dorpsgericht samenwerken. Willen wij een betrokken samenleving, dan moeten we die betrokkenheid ook geven.

Wij kunnen ons daarom goed vinden in het initiatief van het college over interactieve beleidsvorming. Het credo is: “dialoog”. Dat betekent u als bewoner in een vroeg stadium laten meepraten en daardoor invloed laten hebben op de besluitvorming.  Dit is in het verleden niet altijd goed gegaan. Zoals bij de Speelweide, waarbij de bezwaarmakers en omwonenden gelukkig door de klachtencommissie in hun gelijk zijn gesteld. Het voorstel van het college van verplaatsing van het wijkgebouw op de speelweide naar ‘de Overbrugging’ is een gedurfde, maar terechte beslissing. Groen wordt gelukkig niet ingeruild voor geld en ook wordt groen niet ingeruild voor stenen en blik.

Veiligheid is voor inwoners een basisbehoefte en we moeten kunnen rekenen op overheid die erop toeziet dat hun veiligheid gewaarborgd is. Handhaving moet zichtbaar worden, dat draagt bij aan orde en veiligheid. Met een ander voorstel op bestuurlijk niveau zijn wij het niet eens; de bezuiniging op personeelskosten. Deze vinden wij te mager. Wij zijn van mening dat juist wanneer er bezuinigd moet worden de kosten van inhuur van dure externen sterker verminderd moeten worden.

Naast verbetering van onderhoud aan groen zijn wij ook voorstander van vitaal ingerichte wijken. Wij hebben in het verkiezingsprogramma dan ook duidelijk gemaakt dat onderhoud aan wegen echt noodzakelijk is. En zijn dan ook verheugd met het voorstel dat de inhaalslag van het onderhoud van wegen zeker tot 2012 doorgaat. Als beheerder heb je namelijk een onderhouds- en kwaliteitsplicht.  

De problematiek van jeugd en jongerenwerk moet zeker de aandacht blijven krijgen. Als we van mening zijn dat baldadigheid en hufterig gedrag niet in een dorp thuishoren dan zullen we in de jeugd moeten investeren. Let wel, de kwalijke effecten kosten ook veel geld. Het initiatief van een huiskamer project steunen wij dan ook van harte. Maar er is meer nodig voor de jeugd en dan bedoelen wij de behoefte aan een jeugdhonk, zodat ze in de omgeving van hun wijk kunnen vertoeven.

Ondanks de huidige tijd van bezuinigingen vinden wij dat inwoners van Langedijk niet de dupe mogen zijn zodat zij uitgesloten worden van meedoen in de samenleving. Het bestendigen van het huidige sociale beleid voor de minima met een inkomen van tot 120 % van het bijstandsniveau is daar gelukkig één van.

Voor ons het komende jaar dus afwegen en keuzes durven te maken met u als klankbord!

Algemene beschouwingen uitgebreid toegelicht

 

Voor de Algemene beschouwingen van Dorpsbelang Langedijk met een uitgebreide toelichting kunt u door op  de onderstaande onderwerpen te klikken een uitgebreide versie lezen.

 

Om de overzichtelijkheid tegemoet te komen hebben we onze algemene beschouwingen in meerdere pagina’s voor u opgedeeld. U kunt op het onderwerp klikken voor de achterliggende tekst:

 

Algemeen

 

Programma besturen en burgers

 

Bezuinigingsvoorstellen

 

Veiligheid

 

Fysieke infrastructuur

 

Werkgelegenheid

 

Onderwijs

 

Cultuur

 

Ruimtelijke ordening

 

Milieu en Volksgezondheid

 

Wijken

 

Maatschappelijke ondersteuning

 

Sociale voorzieningen

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

Tenslotte

 

Dorpsbelang Langedijk heeft de eerste Algemene Beschouwing op papier. Uiteraard zijn er zaken onbenoemd gebleven, maar we hebben getracht datgene te benoemen wat naar ons gevoel noodzakelijk is.

 

Enige tijd geleden lazen we: met elkaar, samen zoekend naar het beste voor de samenleving.

Dorpsbelang Langedijk kan zich daar helemaal in vinden.

 

De algemene beschouwingen van alle partijen kunt u hier downloaden.

 

Terug <<