© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

Welkom op de website van Dorpsbelang Langedijk

Adventurepark in het Recreatiegebied Geestmerambacht

3-9-2014

Een ondernemer verzoekt de gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een 'adventurepark' aan de recreatieplas Zomerdel in het Recreatieschap Geestmerambacht. Het adventurepark zal in ieder geval bestaan uit een klimtoren met klimparkoers, tokkelbaan, hindernisparkoers en mountainbikeparkoers.

  

De gemeenteraadsverkiezing 2014

23-3-2014

Alles over de gemeenteraadsverkiezing 2014 op één pagina.

Lees verder >>

Intentieovereenkomst voor woningbouw Mavoveld Zuid-Scharwoude

18-3-2014

De gemeente Langedijk en Bouwcombinatie Langedijk (een samenwerking tussen De Geus Bouw, Bouwbureau Tauber en Bink Bouw) tekenden op donderdag 13 maart 2014 een intentieovereenkomst om op het sportveld van de voormalige Mavo aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude woningbouw te ontwikkelen.

Lees verder >>

Beëdiging raadsleden en burgerraadsleden en stand van zaken coalitievorming

28-3-2014

Ruim een week geleden gingen de burgers van Langedijk naar de stembus. Dorpsbelang Langedijk kreeg van 2376 kiezers (van de totaal 11173 stemmers) hun vertrouwen en werd de grootste partij. Bijna 66% meer stemmen dan in 2010. Vier jaar inzet, beleid en verantwoordelijkheid werd beloond met 5 zetels in de raad.

Lees verder >>

Basis gelegd voor coalitieakkoord Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA

7-4-2014

Op 21 maart heeft Dorpsbelang Langedijk bij de beschouwingen over de verkiezingsuitslag aangegeven om de verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen bij de onderhandelingen die tot een nieuwe  coalitie moet leiden.

Lees verder >>

Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA komen met coalitieakkoord 2014-2018

17-4-2014

Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA hebben op donderdag 17 april het coalitieakkoord 2014-2018 Samen Verantwoordelijk  bekend gemaakt.  In het coalitieakkoord Samen Verantwoordelijk leggen de partijen een basis om met de schaarse middelen die de gemeente Langedijk heeft, toch een goede bijdrage te kunnen leveren aan de mooie gemeente.  

Lees verder >>

Nieuwsarchief: klik hier

Terugblik op de coalitieonderhandelingen

22-4-2014

Op vrijdag 21 maart jl. heeft Dorpsbelang Langedijk - als grootste partij - aangegeven het initiatief te nemen bij de onderhandelingen die tot een nieuwe coalitie moest leiden. Een drietal uitgangspunten werden daarbij benoemd:

· recht doen aan de verkiezingsuitslag

· drie fulltime wethouders

· afhankelijk van de gesprekken een coalitieakkoord op hoofdlijnen

 

Lees verder >>

Gebeurtenissen afgelopen week

27-4-2014

De gemeente Langedijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. In een raadsvergadering op dinsdag 22 april 2014 werden drie wethouders benoemd en beëdigd. De wethouders zijn Jan Piet Beers, Jasper Nieuwenhuizen en Bert Fintelman. Zij zijn tot het college toegetreden namens respectievelijk Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA.

  

Lees verder >>

Wethouder Jan Piet Beers aan het woord

27-8-2014

Jan Piet Beers (63) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Winkel en was de afgelopen vier jaar wethouder in Langedijk. Zijn partij, Dorpsbelang Langedijk, is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Langedijk geworden. Zijn portefeuille bestaat uit o.a. Economie, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ordening, Kunst en cultuur.

  

Lees verder >>

Lees verder >>

Collegeprogramma 2014 - 2018

1-10-2014

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft op 30 september het collegeprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. De grootste uitdaging dat het college zich heeft gesteld is het behouden en versterken van de brede betrokkenheid in de samenleving. Het college wil de komende vier jaar gebruik maken van de denk- en doe-kracht van Langedijkers.  

Lees verder >>

Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet geloofwaardig

7-11-2014

Met de Wet Veiligheidsregio's heeft Den Haag een plan bedacht wat de gehele brandweerzorg op zijn kop zet. Op 1 januari 2015 moeten 17 gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in één regionale organisatie onder de noemer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

                                     Update 11-11-2014

 

Lees verder >>

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft ongeloofwaardig

27-11-2014

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een terechte poging gedaan, om tot een rechtvaardige verdeelsleutel te komen voor de verdeling van de kosten van de geregionaliseerde brandweer.

                                     

 Update 13-12-2014    -   Update 23-2-2015   -   Update 7-5-2015

 

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Ger Nijman - Dorpsbelang Langedijk

17-12-2014

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.omen in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

SNAPT U HET NOG?

DE GANG VAN ZAKEN OVER SUBSIDIE- EN ACCOMODATIEBELEID

5-2-2015

Afgelopen twee jaar zijn er diverse voorstellen over subsidie- en accommodatiebeleid in de raad behandeld en recent ook aangenomen. Nu het beleid er ligt kan het college verder uitvoering geven aan het uitwerkingsplan.

Lees verder >>

Wethouder Jan Piet Beers start bouw voormalig Veilingterrein

18-3-2015

Vandaag vond de officiële start bouw van De Nieuwe Veiling fase 1 plaats. Wethouder Jan Piet Beers startte die door symbolisch de eerste paal te slaan. De werkelijke palen voor het plan worden namelijk alle geboord, in verband met de omliggende woningen.

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Madelon Swager - Dorpsbelang Langedijk

3-6-2015

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.omen in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Zomerreces 2015: even tijd om terug te kijken

9-7-2015

Na een drukke vergaderperiode hebben we nu dan reces en dat betekent even het hoofd leeg maken en van het mooie weer genieten.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat in het afgelopen jaar er nu niet bepaald politieke eensgezindheid was. De oppositie - in het bijzonder Hart voor Langedijk/D66 - noemde de coalitie veelvuldig: ‘de raad van 11’.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Els Nieuwland - Dorpsbelang Langedijk

29-7-2015

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Toetsing handelwijze Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

9-9-2015

Dorpsbelang Langedijk heeft bij brief van 29 juni 2015 een klacht ingediend bij de de commissaris van de koning J.W. Remkes. Er is een beoordeling gevraagd of er in de casus ‘vaststellen verdeelsleutel’ sprake is geweest van onzorgvuldige belangenafweging, het nalaten van een deugdelijke motivering en vooringenomenheid.

men in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Toetsing handelwijze laat op zich wachten

25-11-2015

De commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft aangegeven dat hij geen bevoegdheid heeft om de besluitvorming in het bestuur van de Veiligheidsregio te toetsen aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

men in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Wethouder Jan Piet Beers overhandigde eerste sleutel ‘De Nieuwe Veiling’

20-12-2015

Vrijdag 18 december jl. overhandigde wethouder Jan Piet Beers de sleutel aan de eerste bewoners van woonwijk ‘De Nieuwe Veiling’ in Noord-Scharwoude. Een wijk die mede door een geslaagde burgerparticipatie van de grond is gekomen.

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Joke Visser - Dorpsbelang Langedijk

13-1-2016

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Duurzaam verder met Dorpsbelang Langedijk

15-2-2016

In ons verkiezingsprogramma onderstreepten wij het belang van een duurzame gemeente. “Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen”. “Daarom moet het milieu en duurzaamheid een prominente rol krijgen in de beleidsontwikkeling voor een veilige beheersing van milieuproblemen”.

Lees verder >>

1 van 21                 Aad Duijs - Dorpsbelang Langedijk

24-2-2016

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Betoog en wensenlijst Dorpsbelang Langedijk met kaderbrief 2016

22-6-2016

De Kaderbrief 2016, niet uitputtend, maar met een paar uitgangspunten en opsommingen kunnen wij wel degelijk richtinggevende kaders afgeven voor de Programmabegroting 2017. Met één doel het sluitend krijgen van het meerjarenperspectief.  

                                   

 

Lees verder >>

Klik hier

Bestuurlijke toekomst Langedijk (fase 1)

6-11-2016

Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Bestuurlijke Toekomst Langedijk behandeld. Een voorstel met de vraag om ‘Bestuurlijke Fusie ’ als meest aansluitende samenwerkingsvorm te kiezen.

                                   

 

Lees verder >>

Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk naar belangen Nijman duurt lang

5-4-2017

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer speurt verder naar de gang van zaken rond het bestemmingsplan Voorburggracht 224. Dat stond klip en klaar te lezen in de Alkmaarse Courant van 21 januari 2016. Dat ging in het bijzonder over de verkoop van het perceel grond aan het vastgoedbedrijf van Vomar

Lees verder >>

Onderzoek  Burgerrekenkamer Langedijk van Bart Muurling is luchtfietserij

19-4-2017

Als je zo nadrukkelijk vermeldt in de Alkmaarse Courant dat je verder onderzoek gaat doen naar de belangen van Nijman dan mag je toch verwachten dat daar grond voor is. Om die reden heb ik, na bijna anderhalf jaar, gevraagd naar de status van het onderzoek, ruim de tijd zou je zeggen om dat te hebben afgerond.

Lees verder >>